OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI HITHIT, S. R. O.

Pozorne si prečítajte tieto obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) pred tým, než začnete využívať služby sprostredkované spoločnosťou Hithit, s. r. o., IČO 267 06 784, so sídlom Praha 4 – Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 149 00, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe odd. C vložka 88662.

Tieto Obchodné podmienky stanovujú zásady prevádzky a užívania webových stránok www.hithit.com/cz/sk/eu (ďalej len „Webové stránky“ alebo aj „Portál“) pre Autorov projektov zverejnených na Webových stránkach a zásady používania služieb poskytovaných spoločnosťou Hithit prostredníctvom Webových stránok (ďalej len „Služby“).

Vstupom, používaním, prezeraním, prenosom alebo uložením Webových stránok, alebo ktorejkoľvek zo služieb spoločnosti Hithit vratanie Zaslaním žiadosti o zverejnenie Projektu na Webových stránkach potvrdzujete, že ste si tieto Obchodné podmienky prečítali a súhlasíte s nimi a zaväzujete sa tieto Obchodné podmienky dodržiavať.

Neoddeliteľnou súčasťou týchto Obchodných podmienok sú Zásady ochrany osobných údajov, ktoré sú zverejnené na www.hithit.cz. Spoločnosť Hithit si vyhradzuje právo podľa svojho vlastného uváženia zmeniť alebo nahradiť ktorúkoľvek z podmienok, alebo kedykoľvek zmeniť, pozastaviť alebo ukončiť Službu (najmä dostupnosť akejkoľvek funkcie alebo obsahu), zverejnením týchto zmien na Webových stránkach alebo v e-mailovom oznámení zaslanom Používateľom.

Spoločnosť Hithit môže takisto stanoviť obmedzenia určitých funkcií a služieb alebo obmedziť prístup ku ktorejkoľvek alebo všetkým Službám, a to bez predchádzajúceho oznámenia.

V rámci poskytovania Služieb môžu byť využívané služby YouTube. Podmienky poskytovania služieb YouTube sú uverejnené na https://youtube.com/t/terms.

V rámci poskytovania Služieb môžu byť využívané služby Google. Podmienky poskytovania služieb Google sú uverejnené na https://policies.google.com/privacy?hl=sk-SK.

Definícia základných pojmov

Hithit, Prevádzkovateľ – spoločnosť Hithit, s. r. o., IČO 267 06 784, so sídlom Praha 4 – Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 149 00, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe odd. C vložka 88662, prevádzkujúca webové stránky na adrese www.hithit.com/cz/sk/eu.

Webové stránky, Portál – stránky prevádzkované spoločnosťou Hithit umiestnené na adrese www.hithit.com/cz/sk/eu

Projekt – zámer Autora projektu prezentovaný na Webových stránkach, s cieľom získania finančných prostriedkov od jednotlivých Zákazníkov na jeho realizáciu; môže ísť o umelecký, hudobný, filmový projekt a pod.,

Autor projektu – fyzická alebo právnická osoba, ktorá Prevádzkovateľovi zašle žiadosť o zverejnenie Projektu a ktorej Projekt je prezentovaný potenciálnym Zákazníkom prostredníctvom Webových stránok,

Úspešný projekt – Projekt prezentovaný na Webových stránkach, pre ktorý boli splnené Autorom projektu stanovené podmienky, a to dosiahnutie požadovanej sumy od Zákazníkov a dosiahnutie tejto sumy v stanovenom termíne,

Neúspešný projekt – Projekt prezentovaný na Webových stránkach, pre ktorý neboli splnené Autorom projektu stanovené podmienky, a to dosiahnutie cieľovej sumy Zákazníkov v požadovanom termíne,

Zákazník – fyzická alebo právnická osoba, registrovaná k účtu na Webových stránkach, kupujúca vopred stanovenú odmenu (produkt alebo službu za uvedenú cenu).

Odmena – vopred stanovený produkt alebo služba, ktorú Autor projektu ponúka s cenou pri odmene uvedenou.

Používateľ – akákoľvek fyzická alebo právnická osoba (Autor projektu, Zákazník, neregistrovaná osoba), ktorá využíva služby poskytované spoločnosťou Hithit na Webových stránkach.

Príspevok – finančné prostriedky zložené Zákazníkom na určenom bankovom účte s cieľom ich použitia na financovanie Odmeny.

Špeciálna sekcia – Je sekcia portálu podliehajúca špeciálnym podmienkam odvodeným od zmluvy medzi spoločnosťou Hithit s.r.o. a garantom sekcie (napr. Nadáciou Vodafone Česká republika). Projekty danej sekcie sú odlíšené špecifickou kategóriou a prípadne ďalšími grafickými prvkami.

Oprávnení používatelia

Služby sú k dispozícii iba osobám vo veku minimálne 18 rokov. Vstupom, používaním, prezeraním, prenosom alebo uložením Webových stránok či zaslaním Projektu a akoukoľvek ďalšou aktívnou účasťou vyhlasujete a zaručujete sa, že ste plnoletou fyzickou osobou, popr. osobou v rámci právnickej osoby, ktorá je spôsobilá na uzatváranie záväzných zmlúv, a že všetky registračné údaje, ktoré sú vami predkladané, sú presné a pravdivé. Prevádzkovateľ môže podľa svojho výlučného uváženia odmietnuť ponúkať Službu ktorejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe.

Registrácia

Podmienkou používania určitých Služieb zo strany Prevádzkovateľa je registrácia Používateľa u Prevádzkovateľa a voľba hesla. Ako používateľské meno slúži e-mailová adresa Používateľa.

Používatelia sú povinní poskytnúť Prevádzkovateľovi presné a úplné registračné údaje a tieto údaje pravidelne aktualizovať. Používateľ nesmie použiť účet iného Používateľa. V prípade, že dôjde k neoprávnenému použitiu účtu Používateľa, je tento Používateľ povinný písomne oznámiť Prevádzkovateľovi takéto neoprávnené použitie účtu alebo iné porušenie bezpečnosti účtu, o ktorom sa dozvie.

Spoločnosť Hithit si vyhradzuje právo zamietnuť registráciu Používateľa alebo ju zrušiť, podľa svojho výlučného uváženia.

Autori projektov – získavanie peňazí od Zákazníkov

Hithit je online systém a platforma, v rámci ktorej je možné získať financovanie pre tvorivé projekty. Prevádzkovateľ povoľuje Autorom projektu, ktorí zapíšu svoje projekty na zoznam, aby získali finančné prostriedky od iných Používateľov (Zákazníkov), v lehote uvedenej v zápise daného projektu do zoznamu, za protihodnotu v podobe Odmeny poskytovanej Autorom projektu, ktorá je uvedená v popise Projektu a odmeny. Prevádzkovateľ je sprostredkovateľom vzťahu medzi Autormi projektov a Zákazníkmi. Prevádzkovateľ umožňuje Autorom projektu prezentovať svoje Projekty na Webových stránkach.

Všetky Príspevky sú zhromažďované na účte na to založenom, vedenom spoločnosťou ComGate Payments, a.s. V prípade úspešného projektu sú preposlané po odpočítaní provízie Prevádzkovateľa na účet Autora projektu. Majiteľom účtu, na ktorý majú byť finančné prostriedky poukázané, musí byť Autor projektu. Pokyn na odoslanie finančných prostriedkov udeľuje spoločnosti ComGate Payments, a.s., Prevádzkovateľ. Autor projektu je povinný poskytnúť ComGate Payments, a.s., všetku súčinnosť potrebnú na vykonanie identifikácie podľa zákona č. 253/2008 Zb., o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu a preukázať vlastníctvo bankového účtu. Ak ComGate Payments, a.s., bude mať akékoľvek dôvodné pochybnosti o osobe skutočného majiteľa účtu alebo podozrenie z využitia bankového účtu na financovanie terorizmu alebo legalizáciu výnosov z trestnej činnosti, alebo ak sa Autor projektu odmietne podrobiť identifikácii, nevykoná ComGate Payments, a.s., prevod finančných prostriedkov podľa pokynu Prevádzkovateľa, a podľa povahy podozrenia transakciu prevedie po predchádzajúcom upozornení na bankový účet Prevádzkovateľa alebo transakciu zadrží v súlade s predpismi o boji proti financovaniu terorizmu a legalizácii výnosov z trestnej činnosti.

Nárok Autorov projektov na zaslanie cieľovej sumy je splatný uplynutím 5 dní po uplynutí času výberu peňažných súm Projektu za predpokladu dosiahnutia cieľovej sumy a za predpokladu patričného overenia podľa odstavca vyššie. Ak v stanovenej lehote nebude Zákazníkmi prostredníctvom Systému ComGate uhradených 100 % alebo viac cieľovej sumy, je ComGate Payments, a.s., povinný bez meškania po uplynutí stanovenej lehoty vrátiť peňažné prostriedky späť Zákazníkom v plnej výške. Prevádzkovateľ ani ComGate Payments, a.s., nezodpovedá za akékoľvek nároky Zákazníkov na vrátenie súm, o ktoré boli znížené peňažné sumy vrátené Zákazníkom v súlade s týmto článkom. ComGate Payments, a.s., je povinný vracať peňažné sumy podľa tohto článku Zmluvy vždy výhradne na bankový účet alebo platobnú kartu Zákazníka, z ktorého bola platba Zákazníka prijatá.

Prevádzkovateľ ani Autor projektu nie sú oprávnení akokoľvek nakladať s týmito prostriedkami do ukončenia termínu Projektu. O priebehu Projektu až do termínu jeho úspešného alebo neúspešného ukončenia Projektu je Používateľ priebežne informovaný Prevádzkovateľom prostredníctvom Webových stránok po prihlásení na svoj používateľský účet. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za fungovanie systému ComGate.

Autor projektu je povinný dôkladne sa zoznámiť so Všeobecnými obchodnými podmienkami ComGate Payments, a.s. a Produktovými podmienkami Bankových produktov ComGate Payments, a.s. dostupnými na internetovej adrese https://www.comgate.cz/cz/obchodni-podminky a týmito podmienkami sa riadiť. V prípade porušenia podmienok spoločnosti ComGate Payments, a.s. je Autor projektu povinný nahradiť Prevádzkovatelovi všetkú vzniknutú škodu.

Autori projektov celkom zodpovedajú za svoje Projekty, najmä za poskytnutie presných a nezavádzajúcich informácií a splnenie všetkých záväzkov uvedených v zápise akéhokoľvek projektu, ktorý vytvoria. Prevádzkovateľ nedohliada na kvalitu, plnenie ani presnosť akýchkoľvek Projektov prezentovaných na Webových stránkach. Všetky rokovania, s ktorýmkoľvek Používateľom alebo akýmikoľvek tretími osobami nájdenými prostredníctvom Služby, sú vedené výlučne medzi Autormi projektu a týmito Používateľmi alebo tretími osobami.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu alebo stratu utrpenú v dôsledku interakcií medzi Používateľom, tretími osobami a Autormi projektov, ani za aktivity Autorov projektov, najmä za dodanie tovaru a služieb a akékoľvek iné podmienky záruky alebo vyhlásenia súvisiace so zoznamami projektov na Webových stránkach Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek Projekt zrušiť.

Služba ePlatba+

K odoslaniu platby môže Zákazník využiť službu ePlatba+, ktorá ho presmeruje z Webových stránok na internetové bankovníctvo jeho banky. Zákazník potom prostredníctvom internet bankingu odošle platbu na účet ComGate Payments, a.s.

Citlivé vstupné údaje, ktoré Zákazník zadáva do systému internetového bankovníctva sú chránené platobnými bránami bánk a nedostávajú sa do prostredia tretích strán. Spracovatelia platieb vidia iba informácie o transakcii, ktoré im banka s odoslanou transakciou poskytne.

Odoslaním registračných údajov dáva Zákazník Prevádzkovateľovi, spoločnosti ComGate Payments, a.s. a Autorovi projektu súhlas so spracovaním svojich kontaktných údajov a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kontaktné údaje Zákazníka slúžia výhradne pre potrebu Prevádzkovateľa, spoločnosti ComGate Payments, a.s. a Autora projektu a nebudú poskytnuté iným subjektom s výnimkou spracovateľa platieb.

Poplatky a platby spoločnosti Hithit

Registrácia a vedenie účtu je zadarmo. Niektoré ďalšie služby však môžu byť spoplatnené. Prevádzkovateľ inkasuje všetky finančné prostriedky prostredníctvom účtu ComGate. Ak Používateľ používa službu, ktorá je spoplatnená, má možnosť preskúmať a schváliť poplatky, ktoré mu budú účtované, a môže sa rozhodnúť, či takú službu využije. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa potreby a okolností tieto poplatky meniť alebo stanoviť nové poplatky. Akékoľvek také zmeny nadobudnú účinnosť po tom, čo ich Prevádzkovateľ oznámi ich zverejnením na Webových stránkach alebo v e-mailovom oznámení zaslanom Používateľovi.

V prípade žiadosti Autora projektu o zverejnenie Projektu, ktorý je Prevádzkovateľom zverejnený a ktorý je úspešný, tzn. že v danom termíne dôjde k dosiahnutiu cieľovej sumy potrebnej na realizáciu Projektu, hradí Autor projektu Prevádzkovateľovi províziu, ktorá predstavuje 9 % (+ DPH podľa zákonnej výšky) z celkovej vyzbieranej sumy Projektu. V prípade projektov s cieľovou čiastkou nad 200 000 Kč alebo 7500 € a projektov zaradených do špeciálnych sekcií je možné dohodnúť individuálne odlišnú výšku provízie. V prípade, že nedôjde k naplneniu cieľovej sumy Projektu, provízia Prevádzkovateľa sa nehradí. V provízii nie sú zahrnuté bankové poplatky spojené s transakciami. Tieto poplatky sú vyúčtované zvlášť a budú odpočítané od finančných prostriedkov určených pre Autora úspešného projektu pred vyplatením na jeho bankový účet.

Provízia je Prevádzkovateľovi vyplatená zo súm zaslaných Zákazníkmi na účet určený pre Projekt vedený v ComGate Payments, a.s. Prevádzkovateľ je oprávnený si svoju províziu zo zaslaných prostriedkov odpočítať a uplatniť priamo v ComGate Payments, a.s.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť výšku provízie. Akékoľvek také zmeny nadobudnú účinnosť po tom, čo ich Prevádzkovateľ oznámi ich uverejnením na Webových stránkach alebo v e-mailovom oznámení zaslanom Autorom projektu.

Provízia a poplatky

Úspešný projekt
Provízia Z projektov s cieľovou čiastkou do 200 000 Kč alebo do 7500 € 9 % (+ DPH podľa zákonnej výšky) z celkovej vyzbieranej sumy Projektu
Z projektov s cieľovou čiastkou nad 200 000 Kč alebo nad 7500 € Individuálna
Transakčné poplatky
(projekty v CZK)
Všetky platby 1,5 % + 1 Kč z každej platby + 699 Kč administratívny poplatok
Transakčné poplatky
(projekty v EUR)
Všetky platby 1,5 % + 0,10 EUR z každej platby + 27,5 EUR administratívny poplatok
Neúspešný projekt
Provízia Žiadna provízia
Transakčné poplatky Bez poplatkov

Projekt – požiadavky na Projekt

Autor projektu sa zaväzuje uvádzať k Projektu zverejnenému na Webových stránkach a k svojim registračným údajom presné a pravdivé informácie, najmä je povinný uvádzať a pravidelne aktualizovať svoje kontaktné údaje a číslo bankového účtu, na ktorý majú byť poukázané finančné prostriedky Zákazníkov pri úspešnom naplnení cieľovej sumy Projektu.

Autor projektu sa zaväzuje, že bude uvádzať číslo bankového účtu, ktorého je majiteľom a ku ktorému má plné dispozičné právo.

Autor projektu je povinný pred vystavením Projektu na Webových stránkach uviesť cieľovú sumu, ktorá má byť dosiahnutá pre úspešnú realizáciu Projektu. Autor projektu berie na vedomie, že táto cieľová suma nesmie byť v priebehu zverejnenia Projektu z jeho strany menená a zahŕňa všetky náklady súvisiace s Projektom vrátane provízie pre Prevádzkovateľa, bankové poplatky, daň z pridanej hodnoty vo výške podľa platných právnych predpisov ku dňu zverejnenia Projektu. Z týchto dôvodov Prevádzkovateľ odporúča, aby si Autor projektu prepočítal dôkladne všetky náklady za zasielanie odmien a ďalšie náklady súvisiace s realizáciou Projektu.

Autor projektu zverejní popis Projektu vždy v českom jazyku a ďalej, podľa jeho uváženia, v ďalších jazykoch. Autor projektu berie na vedomie, že čas vystavenia Projektu je stanovený pre všetky Projekty v dĺžke 30 alebo 45 dní odo dňa zverejnenia, a tento čas nie je možné bez predchádzajúceho súhlasu Prevádzkovateľa žiadnym spôsobom meniť. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu času vystavenia Projektu, no iba pred začatím zverejnenia Projektu.

Autor projektu nie je oprávnený ďalej meniť podmienky zverejneného Projektu, najmä výšku cieľovej sumy, meniť názov Projektu a kategóriu, do ktorej je Projekt zaradený, druh odmeny, výšku hodnoty odmeny, zmenu termínov zasielania odmien a pod. V prípade, že po zverejnení Projektu dôjde zo strany Autora ku korektúre v popise odmeny alebo k poznámke k už zverejnenému Projektu, a táto korektúra/poznámka znamená zníženie hodnoty odmeny, je Zákazník oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, na základe ktorej už kúpil v Projekte odmenu, a to pre podstatnú zmenu okolností.

Autor projektu je povinný umiestniť Projekt v kategórii projektu, ktorá najbližšie zodpovedá zameraniu Projektu.

Autorom projektu zvolený názov Projektu ani popis Projektu nesmú obsahovať návrh na predaj tovaru alebo služby, ktorá nie je priamo predmetom Projektu. Autor projektu smie k prezentácii Projektu pripojiť obrázky, fotografie, videá, hudbu a pod., v takom prípade sa zaväzuje neporušovať pri prezentácii Projektu žiadne autorské práva, práva priemyselné, nepoužívať ochranné známky vo vlastníctve tretích osôb bez ich súhlasu a dodržiavať zásady na ochranu práv duševného vlastníctva tak, ako je opísané nižšie v Obchodných podmienkach. Autor projektu nie je oprávnený pri popise Projektu alebo odmeny parazitovať na povesti tretích osôb, uvádzať spojenie Projektu alebo odmien so zavedenými značkami, logami alebo ochrannými známkami tretích osôb, ak na to nemá súhlas vlastníka značky, loga alebo ochrannej známky.

Autor projektu sa zaväzuje nezverejňovať v popise Projektu žiadne nemravné, pohoršujúce, rasistické či obdobné informácie alebo materiály. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zrušenie Projektu, ktorý by akékoľvek také informácie alebo materiály obsahoval.

Ak Autor projektu ponúka ako odmenu Zákazníkovi za poskytnutie príspevku hmotný produkt, je povinný uviesť presný popis produktu, a to v českom jazyku, popr. v ďalších jazykoch. Autor projektu je povinný do popisu odmeny uvádzať len informácie vzťahujúce sa k tomuto produktu. Popis odmeny nesmie byť využívaný ako inzercia na iný produkt alebo službu alebo ako reklama k produktom alebo službám, ktoré nie sú sprostredkovávané Prevádzkovateľom v rámci Autorovho produktu.

Ak dôjde v priebehu zverejnenia Projektu ku skutočnosti, ktorá zakladá nemožnosť plnenia spočívajúceho v poskytnutí odmien prezentovaných v popise Projektu, má Autor projektu právo na zrušenie poskytnutia odmeny. Túto skutočnosť však musí Prevádzkovateľovi preukázať a ponúknuť Zákazníkom inú adekvátnu odmenu s rovnakou nominálnou hodnotou. Zákazník má právo v takom prípade odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s Autorom projektu pre podstatnú zmenu okolností.

Autor projektu berie na vedomie, že Zákazník má v priebehu zverejnenia Projektu právo na odstúpenie od zmluvy mimo dôvodov uvedených v predchádzajúcom odseku, a to až do termínu uhradenia sumy na účet vedený Prevádzkovateľom.

Autor projektu sa zaväzuje informovať o akejkoľvek zmene v Projekte ostatných Používateľov, a to zverejnením informácie do popisu príslušného Projektu.

Autor projektu sa zaväzuje splniť všetky záväzky voči Zákazníkom, ktoré uviedol v popise Projektu, v ktorom došlo k naplneniu cieľovej sumy, najmä sa zaväzuje dodržať termíny realizácie Projektu, termíny pre zaslanie odmien opísaných v Projekte, podobu, druh a výšku odmeny.

Vyhlásenie Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za Autorom projektu zverejnený popis Projektu a odmien. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na odstránenie či zmenu popisu Projektu alebo odmeny, ak sa dozvie o tom, že boli zverejnením Projektu alebo popisom odmien porušené akékoľvek práva tretích osôb týkajúce sa najmä práva autorského. Prevádzkovateľ uvádza, že nie je platformou, ktorá sprostredkováva príspevky alebo dotácie Autorom projektu, ale je sprostredkovateľom predaja produktov a služieb ponúkaných Autormi projektu.

Práva duševného vlastníctva spoločnosti Hithit

Názov webovej stránky www.hithit.cz/sk/eu a „Hithit“ a všetky logá týkajúce sa Služieb sú buď ochrannými známkami, alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Hithit, s. r. o. Okrem toho, všetky záhlavia stránok, zákaznícka grafika, gombíkové ikony a skripty sú servisnými značkami, ochrannými známkami alebo propagačnými prostriedkami spoločnosti Hithit, s. r. o. Tieto nesmú byť Používateľmi kopírované, napodobňované ani používané bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Hithit, s. r. o. Všetky práva súvisiace s Webovými stránkami a poskytovanými Službami, a akýchkoľvek a všetkých iných technológiách a akomkoľvek obsahu (definovanom nižšie), vytvorenom alebo odvodenom na základe vyššie uvedeného, sú vo výlučnom vlastníctve Prevádzkovateľa.

Používaním Webových stránok alebo Služieb Prevádzkovateľa súhlasí Používateľ s tým, že Služba obsahuje obsah obzvlášť poskytnutý spoločnosťou Hithit, s. r. o., prípadne jej partnermi, a že tento obsah je vo výlučnom vlastníctve spoločnosti Hithit, s. r. o., prípadne ich partnerov a je chránený autorskými právami, ochrannými známkami, servisnými značkami, patentmi, obchodnými tajomstvami alebo inými zákonom chránenými právami a právnymi predpismi.

Obsah Služby zahŕňa najmä videá, audioklipy, písomné komentáre z fór, informácie, dáta, texty, fotografie, softvér, skripty, grafiku a interaktívne funkcie, ktoré sú vytvorené, poskytnuté alebo inak sprístupnené Prevádzkovateľom, popr. jej partnermi prostredníctvom Webových stránok alebo Služby. Používateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky oznámenia, informácie a obmedzenia týkajúce sa autorských práv, ktoré sú uvedené v akomkoľvek obsahu prístupnom prostredníctvom Webovej stránky alebo Služby.

Spoločnosť Hithit udeľuje oprávnenému Používateľovi Služby alebo Webových stránok nevýhradnú, nesublicencovateľnú a neprevoditeľnú licenciu na používanie, modifikáciu a reprodukciu Obsahu, výlučne na účely jeho použitia v súvislosti so Službou. Používanie, reprodukcia, modifikácia, distribúcia alebo uloženie akéhokoľvek Obsahu na akýkoľvek iný účel je výslovne zakázané, ak je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Hithit, s. r. o., alebo držiteľa autorských práv, uvedeného v oznámení o autorských právach, ktoré je súčasťou Obsahu.

Používateľ nesmie (priamo ani nepriamo) robiť nasledujúce:

 • predávať, licencovať, požičiavať, prenajímať alebo inak užívať alebo využívať akýkoľvek Obsah na komerčné účely alebo akýmkoľvek spôsobom, ktorý porušuje práva ktorejkoľvek tretej osoby;
 • dešifrovať, dekompilovať, demontovať, znovu vytvárať alebo sa inak pokúšať získať akýkoľvek zdrojový kód alebo hlavné myšlienky alebo algoritmy ktorejkoľvek časti Služby;
 • modifikovať, prekladať alebo inak vytvárať odvodené diela z ktorejkoľvek časti Služby;
 • kopírovať, požičiavať, prenajímať, distribuovať alebo inak prevádzať akékoľvek práva, ktoré získa na základe týchto Obchodných podmienok.

Práva duševného vlastníctva Používateľov

Služba môže poskytnúť Oprávneným používateľom možnosť pridávať, vytvárať, nahrávať (upload), predkladať, distribuovať, zhromažďovať alebo uverejňovať (ďalej takisto „predkladať“) obsah, videá, audioklipy, písomné komentáre z fór, dáta, texty, fotografie, softvér, skripty, grafiku alebo iné informácie na Webové stránky (ďalej spoločne len ako „Používateľské príspevky“).

Predložením Používateľských príspevkov na Webové stránky alebo inak prostredníctvom Služby predstavuje Používateľ nasledujúce:

 • uverejňuje daný Používateľský príspevok a súhlas, že môže byť verejne identifikovaný prostredníctvom emailovej adresy, ako prihlasovacieho údaja, v súvislosti s akýmkoľvek takým Používateľským príspevkom;
 • udeľuje Prevádzkovateľovi celosvetovú, nevýhradnú, trvalú, neodvolateľnú, bezplatnú, sublicencovateľnú a prevoditeľnú licenciu na používanie, editovanie, modifikáciu, reprodukciu, distribúciu, spracovanie odvodených diel, propagáciu, realizáciu a iné úplné využívanie Používateľských príspevkov v súvislosti so Službou a obchodnými aktivitami Prevádzkovateľa (a jeho právnych nástupcov), vrátane propagácie a redistribúcie celých Webových stránok alebo ich časti (a odvodených diel z nich) alebo Služby v akýchkoľvek mediálnych formátoch, prostredníctvom akýchkoľvek médií (vrátane webových stránok tretích osôb);
 • týmto udeľuje každému Používateľovi Webových stránok alebo Služby nevýhradnú licenciu na prístup k Používateľským príspevkom prostredníctvom Webových stránok a Služby, a na používanie, editovanie, modifikáciu, reprodukciu, distribúciu, spracovanie odvodených diel, propagáciu a realizáciu týchto Používateľských príspevkov výlučne na osobné nekomerčné účely;
 • vyhlasuje a zaručuje sa, že (i) vlastní alebo inak ovláda všetky práva na všetok obsah svojich Používateľských príspevkov, alebo že obsah týchto Používateľských príspevkov je verejne prístupný, (ii) že má právomoc konať v mene vlastníkov akýchkoľvek práv, vlastníckych titulov alebo podielov na akomkoľvek obsahu svojich Používateľských príspevkov, smie užívať tento obsah, a udeliť vyššie uvedené licenčné práva, (iii) že má povolenie používať meno a podobu každej identifikovateľnej fyzickej osoby a používať identifikačné alebo osobné údaje tejto osoby, podľa Obchodných podmienok; a že (iv) je oprávnený udeliť všetky vyššie uvedené práva k Používateľským príspevkom Prevádzkovateľovi a všetkým používateľom Služby;
 • zaväzuje sa, že používanie alebo iné využívanie Používateľských príspevkov Prevádzkovateľom a používanie alebo iné využívanie Webových stránok a Služby Používateľmi, podľa týchto Obchodných podmienok, nenaruší ani neporuší práva ktorejkoľvek tretej osoby, najmä akékoľvek práva na ochranu súkromia, autorské práva, zmluvné práva alebo akékoľvek iné práva duševného vlastníctva alebo zákonom chránené práva;
 • je uzrozumený a súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ má právo vymazať, editovať, modifikovať alebo prekladať akékoľvek materiály, obsah alebo informácie, ktoré Používateľ predloží; a že za všetky informácie, ktoré sú zverejnené alebo súkromne zaslané prostredníctvom Webových stránok, výlučne zodpovedá osoba, od ktorej tento obsah pochádza, a že Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek chyby alebo opomenutia v akomkoľvek obsahu; ďalej že Prevádzkovateľ sa nemôže zaručiť za identitu akýchkoľvek iných Používateľov, s ktorými môžete prísť do kontaktu počas používania Služby;
 • zaväzuje sa, že bude dodržiavať všetky platné miestne, štátne, národné aj medzinárodné zákony a predpisy.

Prevádzkovateľ neschvaľuje ani žiadnym spôsobom nekontroluje akékoľvek Používateľské príspevky. Prevádzkovateľ sa nemôže zaručiť za hodnovernosť akýchkoľvek údajov, ktoré o sebe poskytnú Používatelia.

Používateľ potvrdzuje, že jeho prístup ku všetkým Používateľským príspevkom s použitím Služby je na jeho vlastné riziko, pričom nesie výlučnú zodpovednosť za akúkoľvek škodu alebo stratu, ktorú tým spôsobí ktorejkoľvek osobe. Prevádzkovateľ nezaručuje, že ktorýkoľvek Používateľský príspevok bude zverejnený na Webových stránkach alebo prostredníctvom Služby. Prevádzkovateľ nie je povinný monitorovať Používateľské príspevky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek blokovať, odstrániť, editovať alebo modifikovať akékoľvek Používateľské príspevky z Webových stránok alebo Služby, bez predchádzajúceho oznámenia a zdôvodnenia (najmä po prijatí reklamácií alebo obvinenia od tretích osôb alebo príslušných orgánov týkajúcich sa týchto Používateľských príspevkov, alebo ak má Prevádzkovateľ podozrenie, že Používateľ porušil Obchodné podmienky), alebo bez akéhokoľvek dôvodu.

Zakázané konanie

Podmienkou používania Služby je, že sa Používateľ zaviaže, že nebude Službu používať na žiadny účel, ktorý tieto Obchodné podmienky zakazujú. Služba (najmä akýkoľvek Obsah alebo Používateľský príspevok) je poskytovaná iba na obmedzené osobné nekomerčné používanie (ak Obchodné podmienky nepovoľujú niečo iné).

Používateľ nesmie vykonávať, bez obmedzení (priamo ani nepriamo), ktorúkoľvek z nasledujúcich aktivít:

a) prijať akékoľvek opatrenia alebo nahrávať, načítať, zverejňovať, predkladať ani inak distribuovať alebo umožniť distribúciu akéhokoľvek obsahu prostredníctvom Služby, najmä akýchkoľvek Používateľských príspevkov, ktoré:

 • sú nesprávne, zavádzajúce, nepravdivé alebo nepresné;
 • sú nezákonné, výhražné, obťažujúce, hanlivé, klamné, podvodné, zasahujúce do súkromia iných osôb, protiprávne, obscénne, urážlivé alebo vulgárne;
 • porušujú akýkoľvek patent, ochrannú známku, obchodné tajomstvo, autorské právo, právo na publicitu alebo iné právo ktorejkoľvek inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo porušujú akýkoľvek zákon alebo zmluvnú povinnosť;
 • predstavujú nevyžiadaný alebo neschválený reklamný alebo propagačný materiál alebo akýkoľvek reklamný e-mail (junk mail), spam alebo reťazový list; alebo
 • obsahujú softvérové vírusy alebo akékoľvek iné počítačové kódy, súbory alebo programy, ktorých cieľom je narušenie, poškodenie, obmedzenie alebo zasahovanie do riadneho fungovania akéhokoľvek softvéru, hardvéru alebo telekomunikačného zariadenia, alebo poškodenie alebo získanie neoprávneného prístupu k akémukoľvek systému, dátam, heslu alebo iným informáciám spoločnosti Hithit alebo ktorejkoľvek tretej osoby.

b) prijať akékoľvek opatrenie, ktoré predstavuje alebo môže predstavovať (podľa rozhodnutia na základe výlučného uváženia Prevádzkovateľa) neprimerané alebo neúmerne vysoké zaťaženie infraštruktúry Prevádzkovateľa;

c) zasahovať alebo sa pokúšať zasahovať do riadneho fungovania Služby alebo akýchkoľvek aktivít vykonávaných v rámci Služby;

d) obchádzať akékoľvek opatrenia, ktoré Prevádzkovateľ môže použiť s cieľom prevencie alebo obmedzenia prístupu k Službe (alebo iným účtom, počítačovým systémom alebo sieťam pripojeným k Službe);

f) používať Mailist, Listserv, auto-responder v akejkoľvek forme, alebo spam v rámci Služby; ani

g) používať manuál alebo automatizovaný softvér, zariadenie alebo iné postupy na nabúranie sa (crawl) alebo zamorenie (spider) akejkoľvek stránky Webových stránok.

Používateľ je plne zodpovedný za to, že prevodom finančných prostriedkov v rámci Projektu nedochádza k legalizácii výnosov z akejkoľvek trestnej činnosti a prostriedky v Projektu použité nie sú určené na financovanie terorizmu, teroristických činov alebo teroristických organizácií.

Zdroje a webové stránky tretích osôb

Služba umožňuje Používateľom pripojiť sa k iným webovým stránkam alebo zdrojom na internete, ktoré nie sú pod kontrolou Prevádzkovateľa, pričom tieto iné webové stránky alebo zdroje môžu obsahovať odkazy na Webové stránky. Ak Používateľ vstupuje na webové stránky tretích osôb, robí tak na vlastné riziko. Používaním Webových stránok a Služby Používateľ potvrdzuje a súhlasí, že Prevádzkovateľ nezodpovedá za tovar, služby, obsah, funkcie, presnosť, zákonnosť, vhodnosť alebo akýkoľvek iný aspekt týchto webových stránok alebo zdrojov tretích osôb (ďalej len Zdroje tretích osôb“). Zahrnutie akéhokoľvek takého odkazu neznamená schválenie ani pridruženie Prevádzkovateľa k akýmkoľvek Zdrojom tretích osôb. Ďalej týmto Používateľ potvrdzuje a súhlasí, že Prevádzkovateľ nezodpovedá priamo ani nepriamo za akúkoľvek škodu alebo stratu spôsobenú alebo údajne spôsobenú alebo súvisiacu s používaním akýchkoľvek Zdrojov tretích osôb Používateľom.

Ukončenie prístupu

Prevádzkovateľ môže kedykoľvek ukončiť prístup Používateľa k Službe alebo akejkoľvek jej časti, s uvedením dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, s oznámením alebo bez oznámenia, s okamžitou účinnosťou, čo môže viesť k zabaveniu a zničeniu všetkých informácií týkajúcich sa Používateľovho účtu. Ak si Používateľ praje ukončiť svoj účet, môže tak urobiť splnením pokynov uvedených na Webových stránkach. Akékoľvek poplatky uhradené na základe tejto Zmluvy sú nevratné. Všetky ustanovenia Obchodných podmienok, ktoré zo svojej povahy majú pretrvať aj po ukončení účtu, platia aj po ukončení účtu, najmä ustanovenia týkajúce sa duševného vlastníctva a obmedzenia zodpovednosti.

Obmedzenia zodpovednosti Prevádzkovateľa

Používateľ týmto ďalej potvrdzuje, že Prevádzkovateľ nemá žiadnu kontrolu ani žiadnu povinnosť prijať akékoľvek opatrenia týkajúce sa toho, (i) akí používatelia získajú prístup na Webové stránky, (ii) k akému Obsahu alebo Používateľským príspevkom má Používateľ prístup prostredníctvom Webových stránok, (iii) aké dopady na Používateľa môže mať tento Obsah alebo Používateľské príspevky; (iv) ako má Používateľ vykladať alebo používať Obsah alebo Používateľské príspevky; alebo (v) aká opatrenia môže prijať, ak bude Používateľovi sprístupnený Obsah alebo Používateľské príspevky.

Prevádzkovateľ je zbavený všetkej zodpovednosti za Používateľovo získanie alebo nezískanie Obsahu alebo Používateľských príspevkov prostredníctvom Služby. Webové stránky môžu obsahovať alebo odkazovať na webové stránky obsahujúce informácie, ktoré niektorí ľudia môžu považovať za urážlivé alebo nevhodné. Prevádzkovateľ nerobí žiadne vyhlásenia týkajúce sa akéhokoľvek Obsahu alebo Používateľských príspevkov nachádzajúcich sa na Webových stránkach alebo sprístupnených prostredníctvom týchto Webových stránok. Prevádzkovateľ nezodpovedá za presnosť, dodržiavanie autorských práv, zákonnosť ani decentnosť materiálov nachádzajúcich sa na alebo sprístupnených prostredníctvom Webových stránok alebo Služby.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť z hľadiska zákona č. 253/2008 Zb., o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a nie je povinný zisťovať pôvod finančných prostriedkov použitých v rámci Projektu. Zodpovednosť za dodržiavanie príslušných predpisov v súvislosti s legalizáciou výnosov z trestnej činnosti nesie výhradne Používateľ.

Používaním Služby vyjadruje Používateľ svoj súhlas s prijímaním všetkých elektronických oznamov od spoločnosti Hithit, najmä oznámení, zmlúv, právne požadovaných oznámení (disclosures) alebo iných informácií súvisiacich so Službou (ďalej spoločne len ako „Oznámenia“). Hithit môže poskytnúť tieto elektronické Oznámenia ich zverejnením na Webových stránkach. Ak si Používateľ praje zrušiť svoj súhlas s elektronickým prijímaním Oznámení, musí túto informáciu zaslať prostredníctvom emailu Prevádzkovateľovi.

Informácie o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov

V súlade s ustanovením § 14 a nasl. zákona č. 634/1992 Zb. v platnom znení, o ochrane spotrebiteľa, týmto Prevádzkovateľ informuje spotrebiteľa, že subjekty riešenia mimosúdnych sporov sú:

 • Všeobecným subjektom pre riešenie spotrebiteľských sporov je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.
 • Subjektom pre riešenie sporov v oblasti finančných služieb je Finanční arbitr, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz.
 • Subjektom pre riešenie sporov v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb je Český telekomunikační úřad, Sokolovská 219, 190 00 Praha 9, www.ctu.cz.

Prechodné ustanovenia

Na projekty začaté pred 1.11.2015 sa primerane použijú Obchodné podmienky vo verzii 4 účinné od 4.8.2015 a to najmä v časti týkajúcej sa oddielu „Autori projektov – získavanie peňazí od Zákazníkov“ a oddielu „Poplatky a platby spoločnosti Hithit“. Všetky platby vykonané do 31.10.2015 sú realizované prostredníctvom spoločnosti PayU Czech Republic s.r.o. a platby vykonané od 1.11.2015 prostredníctvom spoločnosti ComGate Payments, a.s., a to i v rámci jedného Projektu.

Záverečné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky predstavujú úplnú dohodu medzi Používateľmi (najmä Autormi projektov) a spoločností Hithit týkajúce sa Služieb a používania Webových stránok, a nahrádzajú všetky predchádzajúce alebo súčasné oznamy a návrhy (či už ústne, písomné alebo elektronické) medzi Používateľom a spoločnosťou Hithit.

Ak sa ktorékoľvek ustanovenie týchto Obchodných podmienok považuje za nevymáhateľné alebo neplatné, toto ustanovenie bude vylúčené alebo obmedzené na minimálny nevyhnutný rozsah a nemá vplyv na platnosť alebo vymáhateľnosť ostatných oddeliteľných ustanovení Obchodných podmienok.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť tieto Obchodné podmienky, ako aj Zásady ochrany osobných údajov, a to bez udania dôvodu. O prípadných zmenách budú Používatelia Webových stránok a Služieb informovaní prostredníctvom zverejnenia oznámenia na Webových stránkach alebo zaslaním oznámení prostredníctvom emailu. Znenie nových Obchodných podmienok či Zásad ochrany osobných údajov je účinné odo dňa ich zverejnenia na Webových stránkach Prevádzkovateľa, ak nie je Prevádzkovateľom stanovené inak.

Obchodné podmienky a všetky právne vzťahy z týchto Obchodných podmienok vyplývajúce sa riadia českým právom.

Obchodné podmienky Hithit, verzia 12

Dátum účinnosti: 22.9.2021