ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI HITHIT S.R.O.

Tieto zásady ochrany osobných údajov („Zásady“) sú neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok spoločnosti Hithit s.r.o., so sídlom Praha 4 – Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 149 00, zapísanej na Mestskom súde v Prahe oddiel C vložka 88662 (ďalej len „Hithit“).

Zásady opisujú, akým spôsobom spoločnosť Hithit zhromažďuje, používa a sprístupňuje, teda zaobchádza s Vašimi osobnými údajmi vo vzťahu k webovým stránkam prevádzkovaným spoločnosťou Hithit na adrese http://www.hithit.sk (ďalej len „Portál“) a službám poskytovaným spoločnosťou Hithit prostredníctvom Portálu (ďalej len „Služby“). Spoločnosť Hithit zhromažďuje len také osobné údaje, ktoré umožnia spoločnosti poskytnúť Vám požadované Služby.

Spoločnosť Hithit môže meniť a dopĺňať tieto Zásady kedykoľvek pomocou umiestnenia revidovanej verzie na Portáli a takáto zmena a doplnenie nadobudne účinnosť k dátumu takéhoto umiestnenia.

V rámci poskytovania Služieb môžu byť využívané služby YouTube. Podmienky poskytovania služieb YouTube a ochrany súkromia sú uverejnené na https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

Osobné údaje, ktoré spoločnosť Hithit zhromažďuje

Pre založenie Vášho účtu na využívanie Služieb poskytovaných spoločnosťou Hithit na Portáli (ďalej len „registrácia“), vyžaduje spoločnosť Hithit poskytnutie nasledujúcich osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, e-mailová adresa a Vaše telefónne číslo.

V prípade založenia účtu na účel registrácie projektu vyžaduje okrem uvedených údajov spoločnosť Hithit ďalej tieto údaje: poštová adresa, číslo bankového účtu.

Údaje týkajúce sa Vášho bankového účtu sa používajú výhradne v súvislosti s prevodom finančných prostriedkov pre projekt, ktorý ste registrovali, a tieto nikomu neposkytneme. Spoločnosť Hithit sa zaväzuje používať tieto informácie na založenie Vášho účtu, na správu účtu a na zaistenie Vášho prístupu k Službe a k jej aktualizáciám. Súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov je vyžadovaný pri registrácii Služby. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu spoločnosti Hithit admin@hithit.com s uvedením Vášho mena, priezviska a adresy z dôvodu Vašej identifikácie.

V prípade používania Portálu, a to aj bez registrácie, zaznamená spoločnosť Hithit Vašu IP adresu a štandardné údaje, ako je typ Vášho prehliadača a stránky, ktoré ste si na Portáli prezerali. Tieto informácie slúžia na monitorovanie a na prevenciu podvodov, diagnostiku problémov a na spracovanie štatistických údajov, ktoré sú anonymné a neuvádzajú Vaše osobné údaje.

Zaobchádzanie s osobnými údajmi

Vami poskytnuté údaje v rámci registrácie či pri prehliadaní Portálu spoločnosť Hithit použije na uvedené účely a ďalej len na tieto účely:

(i) vyhovenie Vašej žiadosti o Službu, t.j. predovšetkým na spracovanie Vašich údajov určených na výmenu medzi užívateľom a autorom projektu, v prípade úspešného financovania projektu;

(ii) na zlepšovanie kvality poskytovanej Služby a Portálu;

(iii) na Vaše kontaktovanie na účel riešenia problémov súvisiacich s využívaním Služby alebo Portálu;

(iv) na zaslanie informácie o Službe, o. i. potvrdenie, oznámenie, aktualizácia a podporné či administratívne informácie;

(v) na zaslanie oznámení o výrobkoch a službách a akciách organizovaných spoločnosťou Hithit;

(vi) a na uľahčenie používania Portálu tak, aby ste mohli uvádzať menej údajov.

Osobné údaje budú spoločnosťou Hithit uchovávané počas platnosti Vášho účtu a ďalej najdlhšie 5 rokov od zrušenia účtu.

Ak nie je v týchto Zásadách stanovené inak, spoločnosť Hithit bez Vášho výslovného súhlasu neprenajíma ani nepredáva žiadne osobne identifikovateľné údaje, zhromaždené prostredníctvom Portálu alebo Služby, ani ich nezdieľa s inými osobami alebo s nespriaznenými spoločnosťami, s výnimkou týchto prípadov:

  • poskytovanie týchto údajov nezávislým dodávateľom, poradcom a iným poskytovateľom služieb, ktorí spolupracujú so spoločnosťou Hithit a potrebujú prístup k Vašim údajom, aby mohli vykonávať túto činnosť;
  • dodržiavanie právnych predpisov alebo v reakcii na požiadavky právnych predpisov;
  • ochrana práv a majetku spoločnosti Hithit, jej zástupcov, užívateľov a iných osôb, predovšetkým na účel vymáhania jej zmlúv, zásad a užívateľských podmienok a v naliehavých prípadoch na ochranu vlastnej bezpečnosti spoločnosti Hithit, užívateľov jej služieb alebo akejkoľvek inej osoby;
  • v súvislosti s akoukoľvek fúziou, predajom majetku spoločnosti, financovaním alebo nadobudnutím všetkých alebo časti podniku spoločnosti Hithit zo strany inej spoločnosti alebo v priebehu takého procesu.

Spoločnosť Hithit bez Vášho súhlasu zo zásady nesprístupňuje osobné údaje zhromaždené cez internet tretím osobám na účely priameho marketingu. Pokiaľ si budete želať tento súhlas kedykoľvek po jeho udelení odvolať, oznámte to spoločnosti Hithit na e-mailovú adresu admin@hithit.com.

Prostredníctvom nastavenia preferencií vo Vašom účte máte možnosť odmietnuť zasielanie určitých propagačných e-mailových oznámení spoločnosti Hithit. Pokiaľ to odmietnete, bude Vám spoločnosť Hithit zasielať iné než propagačné e-maily, napríklad informácie o Vašom účte alebo o súčasných obchodných vzťahoch spoločnosti Hithit.

Autori projektov dostanú Vaše údaje, a to meno, priezvisko, adresu a e-mailovú adresu len vtedy, pokiaľ projekt, do ktorého ste vložili svoje finančné prostriedky, je úspešne financovaný. Autori projektov sú v rámci uzavretej zmluvy medzi spoločnosťou Hithit a autormi projektu zaviazaní k tomu, že nebudú zneužívať osobné údaje užívateľov, teda nebudú tieto údaje používať na iné účely, než na tie, ktoré sú výslovne uvedené v ich zaregistrovaných projektoch.

Žiadosť o zmazanie údajov nám môžete zaslať na info@hithit.cz.

Správa Vášho účtu, aktualizácia údajov, vymazanie účtu

V rámci vedenia účtu máte možnosť Vaše osobné údaje aktualizovať, opraviť, popr. Váš účet vymazať. Pokiaľ dôjde k vymazaniu účtu, spoločnosť Hithit si vyhradzuje právo na uchovávanie nevyhnutných informácií ohľadom tých užívateľov Služby, ktorí porušili obchodné podmienky, či ktorým bol účet spoločnosťou Hithit zrušený, a to z dôvodu ich opakovaného zneužitia Služieb.

Bezpečnostné opatrenia a poskytnutie osobných údajov

Účet každého užívateľa Služby je chránený heslom, ktoré si sami zvolíte. Odporúčame heslo uchovávať v tajnosti a neposkytovať ho tretím osobám, a to ani prostredníctvom e-mailu, v ktorom bude heslo vyžadované. Spoločnosť Hithit nezasiela užívateľom Služby e-mailové správy, ktoré obsahujú požiadavku na zadanie hesla do e-mailu. V prípade zabudnutého hesla dostane užívateľ na svoju žiadosť a na e-mailovú adresu uvedenú v registrácii, e-mail obsahujúci dočasné heslo k prístupu na svoj účet, kde si zvolí nové heslo.

Spoločnosť Hithit nezodpovedá za zneužitie poskytovaných údajov, ku ktorému došlo v dôsledku neoprávneného prístupu tretej osoby, či v priebehu prenosu dát v rámci komunikačných sietí. Užívateľ berie na vedomie, že údaje a informácie poskytnuté na internete napr. v rámci diskusného fóra, chatu či e-mailu, môžu byť zneužité tretími osobami. Pri uvádzaní Vašich údajov prostredníctvom internetu buďte preto obozretní.

Hithit uchováva Vaše osobné údaje v súlade s najvyššími bezpečnostnými štandardmi, prostredníctvom širokej škály bezpečnostných opatrení, vrátane šifrovacích a overovacích nástrojov, aby zabránila neoprávnenému prístupu, pozmeneniu, zverejneniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov a zachovávala ich utajenie. Vaše osobné údaje sú chránené firewallmi a sú prístupné len obmedzenému počtu osôb, ktoré sú povinné uchovávať tieto údaje v tajnosti.

Napriek tomuto úsiliu zo strany spoločnosti Hithit nemožno zaručiť 100 % bezpečnosť prenosu údajov prostredníctvom verejnej siete internet. Vaše osobné údaje môžu byť napríklad ovplyvnené určitými udalosťami mimo dosahu spoločnosti Hithit, ako je činnosť hackerov a fyzická krádež. Beriete na vedomie, že osobné údaje poskytujete na svoje vlastné riziko.

Cookies a internetové beacons

Aby Vám spoločnosť Hithit mohla poskytovať služby prispôsobené Vašim potrebám, používa tzv. cookies (session ID cookies a trvalé cookies) na uchovávanie a príležitostné sledovanie Vašich návštev Portálu. Cookie je malý textový súbor, ktorý je uložený vo Vašom počítači na účely zaznamenávania. Spoločnosť Hithit používa cookies, aby Vám uľahčila navigáciu po Portáli. Po zatvorení Vášho prehliadača platnosť session ID cookie uplynie. Trvalé cookie zostáva na Vašom pevnom disku dlhší čas. Spoločnosť Hithit taktiež ukladá rozlíšenie Vašej obrazovky a zisťuje, či je vo Vašom prehliadači povolený JavaScript na uľahčenie prehliadania Portálu. Väčšina internetových prehliadačov je nastavená tak, že automaticky akceptuje cookies. Cookies môžete zvyčajne odstrániť alebo odmietnuť tak, že sa riadite pokynmi v podpornom súbore svojho internetového prehliadača. Pokiaľ však odstránite cookies, nemusíte mať možnosť plne využívať všetky aspekty Portálu alebo Služby. Vaše nastavenie súhlasu s cookies môžete zmeniť tu.

Spoločnosť Hithit môže zhromažďovať údaje pri využití Portálu tiež pomocou internetových beacons. Tieto navádzače sú elektronické obrázky, ktoré možno využívať na Portáli v súvislosti so Službami alebo v e-maile, ktorý zašle spoločnosť Hithit. Tá používa beacons na odovzdávanie cookies, na počítanie návštev a na to, aby Vám oznámila, či bol nejaký e-mail otvorený a vybavený. Hithit môže taktiež zhromažďovať informácie o Vašom počítači alebo o inom prístupovom zariadení na zmiernenie rizík a na prevenciu podvodov.

Kontakt

Všetky otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, či upozornenia na porušenie práv, zasielajte prostredníctvom e-mailu spoločnosti Hithit na adresu: admin@hithit.com

Hithit s.r.o. Privacy Policy v.1

Dátum účinnosti: 20.11.2012