Osobní rozvoj od žen pro ženy - Ladiespeak

Chceme naučit ženy více myslet na sebe díky sepisování si osobních cílů a přání. Na jejich plnění jim ukázat cestu či poskytnout řešení. Vytvoříme webovou a následně i mobilní aplikaci na podporu osobního rozvoje žen.

 • Já, než jsem si začala přát a pak jeden z výsledků

 • V pořadu Skrytý potenciál s Dagmar Peckovou

 • V pořadu Skrytý potenciál s Honzou Muhlfeitem

 • Natáčení s Markem Dzirasou

 • Sepisuji si svoje přání a cíle :-)

 • Začínám si plnit přání a cíle uběhnuto 5km;-)

 • Plním si přání společně i s dětmi

 • Adrenalin nechyběl :-O

 • Na vodu s dětmi a rovnou hodně divokou :-P

 • Křest ohněm - dala jsem to ;-) Další splněné přání

 • Začínáme pracovat na projektu...

 • Testujeme koncepci na konferenci Equal Pay Day

 • 180 žen si přálo :-)

 • Stačí vyslovit, napsat a plní se...

 • Děkujeme Taťáně za podporu

 • Kreslíme si jak by měla vypadat digitální verze

 • Jako zadání pro vývojáře...

 • Jak by mohla vypadat úvodní stránka...

 • Z natáčení videa pro Hithit...

EUR 906
pledged of EUR 22,989

3%

3% completed

41 contributors pledged

Community, Technology

Česko

Show all rewards

English version at the end

Jak to začalo?

Projekt Ladiespeak je iniciován moji vlastní zkušeností. Zkušeností ženy, která prošla hlubokým životním vyhořením, způsobený rozpadem nefunkčního vztahu, změnou bydlení, zaměstnání, či zdravotními problémy, které se k tomu všemu přidaly. Hledala jsem odpovědi, jak takovou situaci řešit a vyjít z ní posílena.

Vyzkoušela jsem všechno...

Dlouho jsem hledala, kdo, nebo co mi pomůže. Vyzkoušela jsem mnoho různých metod, prošla všemi možnými kurzy a semináři osobního rozvoje. Nakoupila si hromadu motivačních knih, bavila se o tom se svými kamarádkami a známými, které většinou zažívaly a řešily podobnou situaci. Toto moje osobní hledání a řešení trvalo více jak 8 let a stálo mě hodně desítek tisíc korun.

Konečně řešení, které se osvědčilo!

Pak jsem narazila na audiozáznam přednášky Marka Dzirasy, kde mimojiné mluvil i o jednom z pravidlel úspěchu - sepsání 101 cílů a přání. Tato metoda mě oslovila svoji jednoduchostí a praktičností. Ihned jsem si sepsala svých 101 cílů a přání. Dnes, po 5 letech jich mám většinu splněnou. :-)

Vylepšení vlastní zkušeností

Při používání a předávání této metody jsem přišla ještě na další vylepšení a zjednodušení, které jsem promítla do tištěné verze. Je velmi jednoduchá - z jedné strany máte popsané oblasti, krátkodobé i dlouhodobé cíle, a z druhé strany máme inspiraci od jiných žen, které už naším programem prošly. Můžete si jich vytisknout kolik budete potřebovat, přepisovat, doplňovat a sledovat vlastní pokrok.

Na co použijeme Váš příspěvek?

Ráda bych tuto papírovou verzi převedla do digitální podoby - mít všechno jen na papíru je hodně nepraktické.

Internetová verze vám umožní si sepsat vlastní cíle a přání, v šesti základních oblastech: zdraví, vztahy, finance, kariéra, zážitky a osobní rozvoj. Můžete se inspirovat cíly jiných žen. Cíle si rozdělíte na krátkodobé a dlouhodobé, a naplánujete si jejich plnění. K tomu můžete využívat naše tipy na osvědčené postupy a metody, katalog mentorek a koučů, doporučené literatury, pořádané akce a další zdroje. Platforma s vámi bude plnění cílů sledovat, připomínat a povzbuzovat vás - můžete sdílet své zkušenosti s ostatními ženami a vzájemně se podporovat.

Mobilní verzi vytvoříme v druhém kroku, až si ověříme jak nám to sedí nejlépe - bude dostupná na obou hlavních platformách (Android, iOS), a kromě webových funkcí vám nabídne automatické připomínky o stavu vašich cílů, ale i jednodušší funkce sdílení a hlavně budete mít svého průvodce osobním rozvojem vždy sebou.

Díky mobilní verzi budeme schopni pomoci i ženám v místech, kde je mobil často jediným komunikačním prostředkem - jako např. v Africe.

Pomozme společně nejen sobě, ale i jiným ženám

Chci společně s Vámi naučit ženy opět si přát a svoje přání si s pomocí naší aplikace i plnit. Neb co je psáno, to je dáno a to se plní :-)

Prosím, přispějte na náš projekt, abyste nám pomohli naplnit ženské sny a přání. Spokojenější ženy pozitivně ovlivní i své okolí - rodinu, firmu a celou společnost.

Děkuji

Lenka Jiráčková

How did it begin?

The Ladiespeak project is initiated by my own experience. The experience of a woman who has gone through a profound burnout, caused by the breakdown of a dysfunctional relationship, a change in housing, employment, or health problems that have all been added to it. I was looking for answers to how to deal with such a situation and to get stronger from it.

I've tried everything...

I've been looking for a long time for who or what will help me. I have tried many different methods, went through all possible courses and seminars of personal development. Bought a stack of motivational books, talked to friends and acquaintances, who mostly experienced and dealt with a similar situation. This my personal search and solution took more than 8 years and cost me tens of thousands of crowns.

Finally, a solution that has worked!

Then I came across an audio recording of Marek Dzirasa's lecture, where he also spoke about one of the rules of success - writing 101 goals and wishes. This method appealed to me with its simplicity and practicality. I immediately wrote down my 101 goals and wishes. Today, after 5 years I have most of them fulfilled. :-)

Improving based on own experience

While using and passing this method, I came up with further improvements and simplifications that I reflected in the printed version. It is very simple - from one side you have described areas, short and long term goals, and on the other hand, we are inspired by other women who have already gone through our program. You can print as many as you need, rewrite, complement and track your progress.

What do we use your contribution for?

I would like to translate this paper version into digital form - it is very impractical to have everything on paper.

The Internet version allows you to write your own goals and wishes in six basic areas: health, relationships, finance, career, fun and personal development. You can be inspired by the goals of other women. Divide your goals into short-term and long-term goals and plan them. To do this, you can use our best practice tips and methods, a mentor and coach catalog, recommended literature, events and other resources. The platform will keep track of, remind and encourage you - you can share your experiences with other women and support each other.

We will create the mobile version in the second step, after we verify how it fits the best - it will be available on both major platforms (Android, iOS), and besides web features, it will offer you automatic comments about the status of your goals, as well as simpler sharing features and your personal development guide always with you.

With the mobile version, we will also be able to help women in places where mobile phones are often the only means of communication - such as in Africa.

Let's help not only ourselves but also other women

I want to teach you how to wish women again and fulfill my wishes with the help of our application. Or what is written, it is given and it fills up :-)

Please contribute to our project to help us fulfill the dreams and wishes of women. Satisfied women will also have a positive impact on their surroundings - family, business and society.

Thank you

Lenka Jiráčková

News

Apr 3, 2019 Co vám vlastně Ladiespeak přinese?

A co Vám vlastně #Ladiespeak přinese? Na jednom místě a kdykoli k dispozici budete mít: * Sepsané vaše cíle a přání - dlouhodobé i krátkodobé * Rozepsání jednotlivých kroků k jejich dosažení a sledování jejich plnění * Možnost propojit se s odborníkem (poskytovatelem řešení), který mi k dosažení…

More

Apr 1, 2019 Ladiespeak na Equal Pay Day

Ve dnech 29.-.30.3.2019 jsem se opět zúčastnily konference Equal Pay Day, kde si u našeho Stromu přání mohly ženy (ale i děti i muži  :-)) napsat a nalepit svá přání a cíle. Naše heslo je, že Co je psáno, to je dáno a to se plní. Nakonec se sešlo více jak 100 různých přání. Jsme rádi, že i s vaší…

More

Comments

Choose reward for your contribution

 • 27 Tištěná verze Ladiespeak

  Abyste se mohly rozvíjet hned a pracovat na sobě, než bude k dispozici digitální verze, rozhodli jsme se vám poskytnout zjednodušenou tištěnou verzi. Je to jednoduchý list, který vám na jedné straně podle návodu umožní definovat si své vlastní přání a cíle a na druhé straně najdete inspiraci, kterou jsme nasbírali od jiných žen. Jakmile vybereme dost peněz na digitální podobu budete moci pokračovat v rozvoji tam.

  Reward delivery: In a week

  EUR 3.90
  (CZK 100)
 • 5 Roční předplatné portálu Ladiespeak

  Jakmile vyvineme, díky vaším příspěvkům, digitální platformu pro vaše přání a cíle získáte roční přístup v ceně 200 Kč. Platforma vás pak povede vaším rozvojem a bude vás inspirovat. Předpokládáme vytvoření základní verze platformy zhruba do 3 měsíců.

  Reward delivery: In a quarter

  EUR 7.79
  (CZK 200)
 • 1 Roční předplatné mobilní aplikace Ladiespeak

  K základní webové digitální platformě bychom rádi v druhém kroku vyvinuli i mobilní aplikaci - budete mít tak všechny funkce vždy při sobě (např. připomínky, upozornění na aktivity jiných žen, které sledujete) a aplikace bude k dispozici bez omezení třeba i v afrických zemích kde je mobil často jediné zařízení, které ženy mají. Za svůj příspěvek získáte roční předplatné v ceně 200 Kč.

  Reward delivery: In half a year

  EUR 7.79
  (CZK 200)
 • 1 Od mužů pro ženy

  Chceš potěšit svou ženu, a zároveň si sám vyzkoušet jak to vlastně funguje a o čem to je? Využij tuto odměnu a objednej si dárkový voucher ročního členství pro svou milou a zároveň obdržíš tištěnou verzi Ladiespeak. Můžete nad přáními a cíly přemýšlet společně :-)

  Reward delivery: In a month

  EUR 11.69
  (CZK 300)
 • 1 Roční předplatné kompletního balíku Ladiespeak

  Pokud si zvolíte tuto odměnu získáte kompletní balík Ladiespeak - tedy nejen webovou verzi, ale i mobilní aplikaci. Budete mít tak všechny funkce kdekoliv - jak webové blogy a články, tak i mobilní připomínky a upozornění na aktivity jiných žen, které sledujete. Za svůj příspěvek získáte zvýhodněné roční předplatné celého balíku v ceně 400 Kč.

  Reward delivery: In half a year

  EUR 13.64
  (CZK 350)
 • 10 from 10 Kniha s osobním věnováním dle vlastního výběru

  Sebejistou ženou krok po kroku aneb probuď v sobě sebe nebo Donaha s anděly aneb cesta k sobě - to jsou dvě knihy autorky Dany Vítův. Dana Vítův - lektorka selfness rozvoje, terapeutka, koučka. Mentorka Ladiespeak. Kterou knihu si vyberete?

  Reward delivery: In a month

  EUR 15.59
  (CZK 400)
 • 50 from 50 Tištěná verze Ladiespeak s podpisem Taťány Gregor Brzobohaté

  Získáte tištěnou verzi průvodce pro osobní rozvoj žen s vlastnoručním, originálním podpisem naší podporovatelky Taťány Gregor Brzobohaté.

  Reward delivery: In a month

  EUR 38.96
  (CZK 1,000)
 • 1 Chci se podílet na vývoji portálu a aplikace Ladiespeak

  Za příspěvek 1000 Kč získáte exkluzivní možnost (členství v týmu) být přímo u vývoje portálu a aplikace - můžete se podílet na designu, obsahu, vyhledávání ověřených řešení, poskytování vlastních námětů na to co funguje pro vás, nebo testování aplikace.

  Reward delivery: In a week

  EUR 38.96
  (CZK 1,000)
 • 48 from 50 Voucher na mentoring od Business & Professional Woman

  Za příspěvek získáte voucher v hodnotě 1500 Kč na 2 hodiny mentoringu od členek BPW, mezi kterými je mnoho inspirativních a úspěšných žen. Místo mentoringu společně upřesníme podle výběru tématu, mentorky a místa vašeho bydliště.

  Reward delivery: In a quarter

  EUR 46.76
  (CZK 1,200)
 • 0 Roční členství pro mentora, kouče

  Jsem mentorkou nebo koučkou. Máte zkušenost s vedením jiných lidí v jejich osobním rozvoji? Za příspěvek získáte roční členství a možnost poskytovat své služby ženám na našem portálu.

  Reward delivery: In a quarter

  EUR 58.45
  (CZK 1,500)
 • 2 Roční členství pro poskytovatele řešení

  Umím nabídnout ženám konkrétní služby a řešení v jejich životě. Můžete být sportovní trenér, výživový poradce,  finanční poradce, masér, vizážistka, terapeut, kouč, ale třeba i "hodinový manžel", účetní, paní na hlídání či úklid..... Přání máme nekonečná, každý může být přínosný. Za příspěvek získáte roční členství a možnost poskytovat své služby ženám na našem portálu.

  Reward delivery: In a quarter

  EUR 58.45
  (CZK 1,500)
 • 100 from 100 Den mentoringu pro osobní rozvoj

  Zakladatelky projektu za podpory organizace Business and Professional Woman ČR, která disponuje řadou zkušených mentorek pro vás zrealizují den workshopu osobního rozvoje v ceně 8.000 Kč. Absolventky získají i přístup do digitální verze. Termín a místo workshopu dohodneme napřímo podle možností.

  Reward delivery: In a quarter

  EUR 194.82
  (CZK 5,000)
 • 99 from 100 Víkend mentoringu pro osobní rozvoj

  Zakladatelky projektu, za podpory organizace Business and Professional Woman ČR, která disponuje řadou zkušených mentorek pro vás zrealizují víkendový workshop v ceně 15.000 Kč pro osobní rozvoj. Absolventky získají i přístup do digitální verze. Termín a místo workshopu dohodneme napřímo podle možností.

  Reward delivery: In a quarter

  EUR 467.56
  (CZK 12,000)
 • 50 from 50 Pro firmy: jednodenní program osobního rozvoje pro ženy

  Jednodenní program pro firemní přispěvatele - pro maximálně 10 žen z firmy zrealizujeme program, který jim představí základní pravidla úspěchu  a nastartuje jejich osobní i karierní růst v ceně 30.000 Kč. Absolventky získají i přístup do digitální verze. Firma na poskytnutou službu získá daňový doklad.

  Reward delivery: In a quarter

  EUR 779.27
  (CZK 20,000)
 • 50 from 50 Pro firmy: dvoudenní program osobního rozvoje pro ženy

  Dvoudenní program pro firemní přispěvatele - pro maximálně 10 žen z firmy zrealizujeme program, který jim představí základní pravidla úspěchu  a nastartuje jejich osobní i karierní růst v ceně 60.000 Kč. Absolventky získají i přístup do digitální verze. Firma na poskytnutou službu získá daňový doklad.
   

  Reward delivery: In a quarter

  EUR 1,558.54
  (CZK 40,000)
 • 50 from 50 Pro firmy: ucelený program osobního rozvoje pro ženy

  Ucelený, 10 denní program pro firemní přispěvatele. Ženy, které projdou naším programem nejen že se seznámí s metodami osobního rozvoje, ale získají i praktické zkušenosti v jejich uplatnění a sami si vytvoří svůj osobní plán rozvoje. K tomu získají přístup do digitální verze. Program v ceně 200.000 Kč je omezen na 10 žen z každé firmy. Firma na poskytnutou službu získá daňový doklad.

  Reward delivery: In half a year

  EUR 5,844.54
  (CZK 150,000)