Film Adam Ondra: Posunout hranice

Podpořte dokončení našeho filmu, abychom s Adamem dolezli co nejvýš! Dokumentární film s největší lezeckou ikonou současnosti sleduje v průběhu tří let cestu Adama Ondry k dosažení jeho fenomenálních sportovních výkonů, vč. jeho účasti na LOH v Tokiu.

Autor: CINEPOINT

Pražská a Brněnská premiéra už mají pevné datum ! || The Prague and Brno premieres already have a firm date !

10.8.2022

Milí přispěvatelé,

tak už je to tady a konečně s Vámi můžeme sdílet bližší informace k slavnostním premiérám filmu, které proběhnou v Praze a v Brně ve spolupráci s distributorem Bontonfilm:

Praha

v pondělí 24.10.2022 od 18:30 v Kině Světozor

Brno

ve středu 26.10.2022 od 18:00 v Kině Art

Obě premiéry proběhnou za účasti štábu a Adama Ondry, tedy ti z Vás, kteří si koupili lístky, se máte na co těšit! Zároveň se už také blíží finalizace data pro předpremiéru, sledujte tedy svoji e-mailovou schránku, do které Vám během několika dní potvrdíme datum i místo předpremiéry. Pro ty z Vás, kteří mají v rámci odměny s předpremiérou zakoupený také podepsaný chyt či podepsaný plakát A3, vše bude připraveno a během předpremiéry vše předáme.

Od 27.10.2022 zároveň vstupuje náš film do českých kin, kam Vás i vaše přátele srdečně zveme a budeme se těšit na Vaše první dojmy.

Děkujeme a užijte si zbytek léta!
 

ENGLISH

Dear supporters,

We can finally share with you more information about the premieres of the film, which will take place in Prague and Brno in cooperation with the distributor Bontonfilm:

Prague

on Monday 24.10.2022 from 18:30 at Světozor Cinema

Brno

on Wednesday 26.10.2022 from 18:00 at Kino Art

Both premieres will be attended by the crew and Adam Ondra, so those of you who bought tickets during the crowdfunding campaign have something to look forward to! At the same time, we are also about to finalize the date for the preview screening, so keep an eye on your email inbox, where we will confirm the date and location of the preview screening in a few days. For those of you who have also purchased a signed hold or signed A3 poster as a reward in addition to the preview screening, we will have everything ready and will hand everything over during the preview screening.

From 27.10.2022, the film will also be released in Czech cinemas, where we invite you all!

Thank you and enjoy the rest of the summer!

Alice Tabery, Kristina Škodová and other members of the Adam Ondra: Pushing the Limits crew

Česká premiéra se blíží! || The Czech premiere is approaching!

28.6.2022

Milí přispěvatelé, 

 
máme pro vás dobrou zprávu. Náš dokumentární film byl vybrán do soutěžního programu Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě ( www.ji-hlava.com), který se koná v termínu 25-30.řijna a vy jste samozřejmě srdečně zváni!
Pokud to máte do Jihlavy daleko, tak se nebojte, protože ve stejnou dobu vstoupí film také do českých kin, a to ve spolupráci s distributorem Bontonfilm.
Někteří z Vás už film viděli v rámci odměny Předpremiérový link filmu, který jsme vám před létem rozeslali. Doufáme, že se vám film líbil. :) Některé odměny na vás ještě čekají, především předpremiéra a slavnostní premiéra filmu v Praze a Brně, a také odměna Film online, kterou budeme distribuovat co nejdříve po české premiéře. Předpremiéra se bude konat v druhé polovině září či začátkem října a slavnostní premiéry proběhnou ve dnech 25-27. října. Přesné datum, čas a místo všech akcí vám dáme brzy vědět emailem.
PS: Kdo si včera koupil časopis Respekt, mohl se o našem filmu také dočíst v jeho příloze Dok Revue :)
Krásné čtení a léto všem!

ENGLISH

Dear supporters,

we have good news for you. Our documentary film has been selected for the competition programme of the International Documentary Film Festival in Jihlava (www.ji-hlava.com), which takes place on 25-30 October and you are of course cordially invited!

If you are far from Jihlava, but still within the Czech Republic, don't worry, because at the same time the film will also enter Czech cinemas in cooperation with the distributor Bontonfilm.

Some of you have already seen the film as part of the reward Preview link we sent out before the summer. We hope you enjoyed the film. :) Some rewards are still waiting for you, especially the preview screening and gala premiere of the film in Prague and Brno, as well as the Film Online reward, which we will distribute as soon as possible after the Czech premiere. The preview screening will take place in the second half of September or beginning of October and the gala premieres will take place on 25-27 October. We will let you know the exact date, time and location of all events by email soon.


Happy summer to all!

Alice Tabery, Kristina Škodová and other members of the Adam Ondra: Pushing the Limits crew

Připravujeme se na světovou premiéru filmu ve Švýcarsku! // The world premiere of the film in Switzerland is coming!

10.4.2022

Drazí přispěvatelé,

po měsíci od konce naší crowdfundingové kampaně bychom s Vámi rádi sdíleli novinky k filmu Adam Ondra: Posunout hranice. Celý měsíc jsme usilovně pracovali na dokončení obrazové a zvukové postprodukce, vykoupili jsme licence na olympijské záběry a film jsme díky Vaší podpoře úspěšně dokončili. 

Tato radostná zpráva nás o to víc těší, neboť díky tomu jsme film stihli přihlásit na prestižní festival ve Švýcarském Nyonu Visions du Réel, kde zítra proběhne první světové uvedení v sekci Grand Angle! Už zítra tedy film uvidí první diváci. Pokud budete mít náhodou cestu do Nyonu nebo bydlíte poblíž, tak na projekci doražte :) 

Po návratu do Čech začneme také chystat k odeslání první odměny, které by tak k vám měly do měsíce dorazit: elektronickou pohlednici, předpremiérový link, podepsané A1 a A3 plakáty i vouchery do Hanibalu. Také jsme již stanovili termíny slavnostních premiér v Praze a v Brně (proběhnou ve dnech 24, 25 a 26. října). Po finální domluvě s distributorem a po zvážení všech možností vstoupí film do české distribuce 27. října. Zapište si proto tyto data do svých kalendářů! Ohledně dodání zbývajících odměn se s Vámi ještě v předstihu spojíme emailem. Těšíme se, že se s některými z Vás konečně osobně potkáme! :)

Jelikož je premiéra filmu až na podzim (a režiséři vám vzkazují, že aspoň v létě bude víc času na lezení), posíláme vám náš nový mezinárodní trailer k filmu a plakát. Jak se Vám líbí? Už se na film těšíte? My se nemůžeme dočkat, až film uvidíte i vy, naši podporovatelé, bez kterých by film nevznikl.

MEZINÁRODNÍ TRAILER

PLAKÁT

PS: Už jste četli nový článek o filmu, který dnes vyšel?

ČTETE ZDE

ENGLISH

Dear supporters,

One month after the end of our crowdfunding campaign, we would like to share with you the news about the film Adam Ondra: Pushing the Limits. We worked hard all month to finalise the image and sound post-production, we bought the licenses for the Olympic footage, and we successfully completed the film thanks to your support.

This happy news makes us all the more pleased, as it has enabled us to submit the film to the prestigious Visions du Réel festival in Nyon, Switzerland, where tomorrow the film will have its first world screening in the Grand Angle section! So tomorrow the first audience will see the film. If you happen to be travelling to Nyon or you are living around, join us :)

After we come back to Czechia, the first rewards (electronic postcard, private link to the film with an early access, A1 and A3 signed posters, Hanibal voucher) will be shipped within a month. We also set up the dates for the gala premieres in Prague and Brno (which will happen during the days of October 24th, 25th and 26th). After the final agreement with the distributor and after considering all the possibilities, the film will be released in Czech cinemas on 27.10. Put those dates to your agenda! We will contact you in advance by email regarding the delivery of the remaining awards. We look forward to finally meeting some of you in person! :)

As the premiere is not until autumn (and the directors think that you would much rather climb during summer), we are sharing with you our new international trailer of the film and also the poster. How do you like it? Are you looking forward to the film? We can't wait for you, our supporters without whom the film would not be finished - to see the film.

INTERNATIONAL TRAILER 

POSTER

PS: Did you already read the new article about the film which was published today? 

CHECK IT HERE

Alice Tabery, Kristina Škodová and other members of the Adam Ondra: Pushing the Limits crew


 

Úspěšně vybráno-DĚKUJEME! || Successfully finished-THANK YOU!

7.3.2022

Drazí přispěvatelé,

DÍKY Vám všem se nám podařilo vybrat neuvěřitelných 592 566 Kč - podpořilo nás 660 přispěvatelů v kampani, která trvala 30 dní. Rádi bychom Vám všem poděkovali, kampaň skončila těsně před druhým milníkem, a to je obrovský úspěch, který jsme ani nečekali! Film jsme již v průběhu kampaně začali dokončovat a brzy začneme také chystat jeho distribuci na českých i zahraničních filmových festivalech, v českých kinech, na VOD a díky vám také v rámci eventové distribuce, kdy film promítneme na netradičních místech a po projekci zorganizujeme diskuzi s tvůrci a protagonisty. Na to se moc těšíme!

Jako poděkování brzy zašleme všem podporotvatelům emailem bonusové video, které jsme připravili. Doufáme, že se vám bude líbit a potěší vás. A také začneme připravovat vámi zakoupené odměny. Jakmile se stanoví datum premiéry filmu (které je závislé na jeho festivalovém uvedení), pošleme Vám všem informační email ohledně toho, kdy a jak je možné si vyzvednout Vaši zakoupenou odměnu.

Ještě jednou Vám z celého srdce děkujeme a budeme se na Vás těšit na pražské předpremiéře, jedné ze dvou slavnostních premiér nebo kdekoliv v kině, lezecké stěně nebo ve skalách!


Alice Tabery, Kristina Škodová a další členové týmu filmu Adam Ondra: Posunout hranice

---ENGLISH---

Dear supporters,

THANK YOU all, we managed to raise an incredible 23 026 EUR - 660 contributors supported us in a campaign that lasted 30 days. We would like to thank all of you, the campaign ended just before the second milestone and that is a huge success we didn't even expect! We have already started finishing the film during the campaign and soon we will also start planning its distribution at Czech and foreign film festivals, in Czech cinemas, on VOD and thanks to you also in the event distribution, where we will screen the film in non-traditional places and after the screening we will organize a discussion with the filmmakers and protagonists. We are really looking forward to it!

As a thank you, we will soon email all the supporters the bonus video we have prepared. We hope you will enjoy it. We will also start preparing your purchased rewards. As soon as the film's premiere date is set (which is dependent on its festival screening), we will send you all an informational email regarding when and how your purchased rewards can be picked up.

Thank you again from the bottom of our hearts, and we look forward to seeing you at the Prague preview, one of the two gala premieres, or anywhere in the cinema, climbing wall, or rocks!

Alice Tabery, Kristina Škodová and other members of the Adam Ondra: Adam Ondra: Pushing the Limits

Zbývá posledních 42h kampaně! || Last 42 hours of our campaign!

3.3.2022

Drazí přispěvatelé,

do konce kampaně zbývá už jen posledních 42 hodin a my se radujeme z obrovské podpory, které se nám od vás dostalo!

Díky Vám už jsme začali film dokončovat a zrovna pracujeme na finální verzi zvukové stopy. Zároveň také koupíme potřebné licence na záběry z olympiády a film tak bude možné distribuovat nejen v České republice, ale také v zahraničí. Rozhodli jsme se přidat poslední exkluzivní odměnu: Pytlík na magnézium z Olympiády s věnováním + pozvánka na slavnostní premiéru.

Pokud najdete chvilku, dejte o našem filmu, prosím, vědět svým přátelům a známým. Třeba je zaujme některá z odměn - jako třeba slavnostní premiéra filmu v Brně za účasti Adama Ondry, vstup na exkluzivní předpremiéru v Praze s následnou diskuzí o filmu s tvůrci nebo online link na film.                   

S každým novým příspěvkem rostou naše možnosti zahraniční distribuce filmu, který chceme divákům nabídnout nejen v tradičních kinosálech. Film se tak díky Vám dostane k širšímu publiku a bude promítnut také v netradičních prostorech, jako jsou sportovní centra či lezecké stěny po celém světě! Dokonce už máme prvních pár nabídek přímo z lezeckých center a první zájem zahraničních festivalů film uvést

Všem Vám ohromně děkujeme za podporu!

Bez vás by to nebylo možné.


Tým filmu Adam Ondra: Posunout hranice

---ENGLISH---

Dear supporters,

There are only 42 hours left in the campaign and we are thrilled with your overwhelming support!

Thanks to you, we've already started with the post-production of the film and are currently working on the final version of the soundtrack. We will also purchase the necessary licenses for the footage from the Olympics so that the film can be distributed not only in the Czech Republic but also abroad. That's why we decided to add one more exclusive reward: A chalk bag of Adam Ondra from the Olympics with dedication + an invite to the premiere and party.

If you find a moment, please let your friends know about our film and the campaign. Maybe they will be interested in one of the rewards - for example, a gala premiere of the film in Brno with Adam Ondra, entry to an exclusive preview in Prague followed by a discussion about the film with the filmmakers, or an online link to the film.                    

With each new contribution, our possibilities of foreign distribution of the film grow. We want to offer the film to the audience not only in traditional cinemas. Thanks to you, the film will reach a wider audience and be screened in non-traditional venues such as sports centers or climbing walls around the world! We even have some first offers directly from climbing centres and first interest from international festivals to screen the film.


 

Thank you all so much for your support!

Without you it would not have been possible.

Team of the film Adam Ondra: Pushing the Limits

První milník pokořen! || First goal reached!

15.2.2022

Drazí přispěvatelé,

Nesmírně si vážíme Vaší podpory - v tuto chvíli nám přispělo 481 fanoušků a vybrali jsme 454 983 Kč! A to jsme teprve v půlce kampaně. Jsme nadšení, že se nám díky Vám podaří film dokončit tak, jak jsme si předsevzali.❤️

Dneškem ale kampaň nekončí, pomozte nám dosáhnout i druhého milníku, díky kterému budeme moci zorganizovat speciální distribuci filmu na neobvyklá místa po Česku, navíc spojenou s diskuzí s tvůrci a protagonisty filmu! Distribuci pak budeme moci i díky Vám rozšířit do zahraničí, kde mají Adama lidé stejně rádi jako u nás a kde jsou na jeho příběh také zvědaví. Sdílejte naši kampaň, aby lidé po celém světě mohli vidět film o nejlepším českém horolezci!

Zajímá Vás, jak probíhal vývoj námětu?

Dlouho jsme hledali klíč k našemu vyprávění. Pomohla nám v podstatě náhoda během lezeckého výletu do Chorvatska, kde byl Adam se svou přítelkyní Ivou, kterou jsme do té doby poněkud „přehlíželi“. Teprve zapojení Ivy do Adamova příběhu nám umožnilo náš film prohloubit a doplnit o mimosportovní rozměr. A také nahlédnout Adama z jiné perspektivy, přitom od člověka jemu nejbližšího. All you need is love, jak poznamenala během lezecké cesty Balkánem v rozhovoru s Adamem jedna řádová sestra v makedonském klášteře a zároveň bývalá reprezentantka v lezení.
Přečtěte si zbytek článku o výrobě filmu od režiséra Petr Záruby: https://www.dokrevue.cz/clanky/adam-ondra-posunout-hranice

Velice se vážíme Vaší podpory a moc Vám děkujeme! Snad se nám společně podaří dosáhnout i druhého milníku, a tím představit film co nejširšímu publiku.

Tým filmu Adam Ondra: Posunout hranice

#allyouneedislove

---ENGLISH---

Dear supporters,


We greatly appreciate your support - at this moment 481 fans have supported us and we have raised 18 632 EUR! And we are only halfway through the campaign. We are thrilled that thanks to you, we will be able to finish the film as we planned.❤️

Today is not the end of the campaign, help us to reach the second goal, thanks to which we will be able to organize a special distribution of the film in unusual places in the Czech Republic, accompanied by the authors or protagonists from the film! We will also manage to widen our distribution worldwide because Adam is beloved by people also outside the Czech Republic who are interested in his story. Support us so that people all around the world can watch the film about the best Czech climber!

We greatly appreciate your support and thank you very much! Hopefully, together we will be able to reach the second goal, which is to introduce the film to as wide audience as possible.

The film crew of Adam Ondra: Posunout hranice

#allyouneedislove

První týden za námi, 79% vybráno, a přidali jsme pro Vás nové odměny! || First week down, 79% collected, and we've added new rewards for you!

10.2.2022

Drazí přispěvatelé,

dnes je tomu přesně týden, kdy jsme kampaň na podporu dokončení filmu Adam Ondra: Posunout hranice spustili a díky Vám se nám již podařilo vybrat 79% z celkové částky! Velice Vám děkujeme za podporu a za důvěru, kterou jste v nás vložili. Zároveň byl o některé odměny takový zájem, že jsou již vyprodané a vy nám píšete o jejich přidání. Rozhodli jsme se tedy dnes přidat další tři odměny, ze kterých si můžete vybírat.

První odměna, po které se jen zaprášilo, je Exkluzivní filmový plakát A1 podepsaný Adamem Ondrou - proto jich přidáváme dalších 20 ks.

Dále přidáváme možnost individuálního vyšetření u Pavla Vícha - terapeuta Adama Ondry, který jej doprovázel i na Olympiádu. S Pavlem jsme natočili krátký medailonek, ve kterém Vám přiblíží svoji práci s tradiční čínskou medicínou i spolupráci přímo s Adamem: https://youtu.be/M1eSUX7NE58

A třetí odměnou je chyt podepsaný Adamem Ondrou+2 lístky na předpremiéru filmu v Praze. Můžete se třeba inspirovat režisérem filmu Honzou Šimánkem a dát si chyt do rámečku a zkrášlit si s ním Váš pokoj:

Moc Vám děkujeme za podporu a držte nám palce, ať dolezeme co nejvýš!

Tým filmu Adam Ondra: Posunout hranice

---ENGLISH---

Dear supporters,

today marks exactly one week since we launched the campaign to support the completion of Adam Ondra: Pushing the Limits, and thanks to you, we've already raised 79% of the total amount! Thank you very much for your support and for the trust you have placed in us.

At the same time, some of the rewards have been so popular that they are already sold out and you are writing to us to add them. So today we have decided to add three more rewards for you to choose from.

The first reward, which was soon gone, is an Exclusive A1 Movie Poster signed by Adam Ondra - so we're adding 20 more.

We are also adding the possibility of an individual examination with Pavel Vich - Adam Ondra's therapist, who accompanied him to the Olympics. We made a short video with Pavel, in which he will tell you about his work with traditional Chinese medicine and his cooperation with Adam: https://youtu.be/M1eSUX7NE58

And the third reward is a hold signed by Adam Ondra + 2 tickets to the preview of the film in Prague. You can be inspired by the director of the film Honza Šimánek and have the hold framed to decorate your room with it.

Thank you very much for your support and keep your fingers crossed that we reach the highest level possible!

The film crew of Adam Ondra: Pushing the Limits

Za první 3 dny máme splněno neuvěřitelných 50%! || 50% funded after only three days!

5.2.2022

Drazí přispěvatelé,

dnes je sobota 5.2., tedy třetí den od spuštění naší crowdfundingové kampaně a nám se již společně podařilo vybrat neuvěřitelných 50% z celkové částky! Děkujeme Vám za tento fantastický start, který nás neskutečně potěšil. Za tuto podporu jsme ohromně vděční a jsem moc rádi, že se Vám naše odměny líbí.

Dnešek je ale významný ještě z jiného důvodu... Dnes totiž slaví narozeniny Adam Ondra! Přejeme mu všechno nejlepší a moc se těšíme, až si připijeme na slavnostní premiéře filmu, které se díky vám snad dočkáme. A vy můžete být u toho, protože lístky na premiéru jsou ještě k mání. :)

Moc Vám děkujeme za podporu a lezeme dál!

Tým filmu Adam Ondra: Posunout hranice

---ENGLISH---

Dear supporters,

today is Saturday 5.2., the third day since the launch of our crowdfunding campaign, and together we have already managed to fund an incredible 50% of the total amount! Thank you for this fantastic start, which has made us incredibly happy. We are hugely grateful for this support and are so glad you like our rewards.

But today is significant for another reason as well... Today is Adam Ondra's birthday! We wish him all the best and we look forward to toasting him at the premiere of the film, which we hope to organize soon, thanks to all of you! And, you can be there toasting with us, because tickets for the premiere are still available. :)

Thank you so much for your support!

Team of the film Adam Ondra: Pushing the Limits

592 566 Kč
vybráno z 450 000 Kč

131%

131% splněno

660 lidí přispělo

Film, Sport

Vyberte si odměnu za váš příspěvek

 • zbývá 163 z 250
  Elektronická pohlednice s podpisem Adama Ondry

  Do emailu vám pošleme elektronickou pohlednici s motivem z filmu, vlastnoručně podepsanou Adamem Ondrou!

  Vy si ji můžete nastavit jako tapetu na obrazovku vašeho počítače nebo telefonu, případně vytisknout a přitom zůstaneme šetrnější k přírodě.

  Doručení odměny: do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  200 Kč
 • zbývá 19 z 40
  Film online + voucher do Hanibalu

  Neradi chodíte do kina ale rádi chodíte nakupovat? Pak je tato odměna tou, kterou jste hledali.

  Do 6 měsíců po české premiéře filmu vám zašleme link, abyste si mohli pustit film doma a k tomu od nás dostanete emailem voucher v hodnotě 200 Kč do našeho oblíbeného outdoorového obchodu hanibal.cz

  Doručení odměny: do roku po ukončení projektu na Hithitu

  450 Kč
 • zbývá 53 z 100
  Film online + plakát filmu A3 podepsaný Adamem Ondrou

  Jste dlouholetý fanoušek či fanynka Adama Ondry? Znáte někoho, koho by filmový plakát potěšil, ale je pro Vás A1 moc veliký?

  Zakupte si tuto odměnu a poštou nebo osobně Vám doručíme plakát ve formátu A3 vlastnoručně podepsaný Adamem Ondrou. A navíc vám k tomu zašleme link pro shlédnutí našeho filmu.


  Poštovné po České republice je v ceně odměny. Film online bude zaslán do 6 měsíců po uvedení filmu v českých kinech.

  Doručení odměny: na adresu, do roku po ukončení projektu na Hithitu

  550 Kč
 • zbývá 149 z 250
  Předpremiérové domácí promítání filmu

  Nažhavte svůj počítač nebo napněte své domácí promítací plátno a buďte první, kdo film uvidí! Za tuto cenu od nás dostanete link, který Vám umožní v předem dané době exkluzivní přístup ke zhlédnutí filmu online v HD kvalitě, a to ještě před jeho premiérou v kinech! 

  K tomu dostanete dárkem elektronickou pohlednici podepsanou Adamem Ondrou a bonusové video z toho, co se do filmu nedostalo! 

  Doručení odměny: do roku po ukončení projektu na Hithitu

  700 Kč
 • zbývá 81 z 100
  Vstup na exkluzivní předpremiéru v Praze

  Chcete vidět film jako úplně první? Obdržíte od nás 1 vstupenku na exkluzivní předpremiéru filmu v Praze. Po projekci se můžete zapojit do debaty s režiséry a střihačem filmu a dozvědět se zákulisní zajímavosti z jeho natáčení i dokončování. 

  A pustíme vám naši oblíbenou scénu, která nakonec ve filmu není a my vám řekneme proč! 

  A k tomu přidáme ještě dárek: plakát filmu ve formátu A3, podepsaný Adamem Ondrou.
   

  Doručení odměny: do roku po ukončení projektu na Hithitu

  900 Kč
 • zbývá 23 z 40
  Slavnostní premiéra filmu v Brně

  Máte to do Brna blíž? Chcete se s Adamem potkat ve městě, kde s narodil?

  V rámci tohoto balíčku získáte 2 vstupenky na slavnostní premiéru filmu v Brně. K tomu 2 vstupy na párty po projekci a nezapomenutelnou společnou fotku přispěvatelů na film spolu s Adamem Ondrou.
   

  Doručení odměny: do roku po ukončení projektu na Hithitu

  2 000 Kč
 • zbývá 8 z 20
  Chyt podepsaný Adamem Ondrou+2 lístky na předpremiéru v Praze

  Chcete si přidat na svou domácí lezeckou stěnu nebo do posilovny chyt podepsaný Adamem Ondrou? Nebo si ho raději dáte do rámečku a pověsíte na zeď jako režisér filmu, Honza Šimánek? To je zcela na vás.

  Kupte si tuto odměnu a my vám poštou nebo osobně předáme lezecký chyt s Adamovým podpisem. A k tomu vás také pozveme na předpremiéru filmu v Praze, kde bude prostor i na zvídavé dotazy - tvůrci si po projekci s vámi rádi popovídají o filmu a jeho vzniku a odpoví na vaše otázky.

  V ceně odměny jsou 2 vstupenky na předpremiéru v Praze.

  Doručení odměny: na adresu, do půl roku po ukončení projektu na Hithitu

  3 000 Kč
 • zbývá 50 z 50
  Poděkování v titulcích filmu + exkluzivní předpremiérový link

  Chcete se na věky věků stát součástí filmu Adam Ondra: Posunout hranice?
  A potěší vás navíc exkluzivní online link s filmem, který vám zašleme ještě před jeho slavnostní premiérou, na kterou vy osobně dorazit nemůžete?

  Pak neváhejte a kupte si tuto odměnu! My přidáme Vaše jméno do závěrečných titulků filmu (kromě jeho televizní verze) a vy film uvidíte online jako první.

  Doručení odměny: do roku po ukončení projektu na Hithitu

  4 500 Kč
 • zbývá 9 z 10
  Partner filmu

  Přidáváme dalších 10ks!

  Stanete-li se partnerem našeho filmu, získáte od nás respekt a dolezete si pro několik odměn najednou:
  - 2 vstupenky na slavnostní premiéru filmu v Praze nebo v Brně
  - 2 vstupy na párty po projekci v Praze nebo v Brně
  - exkluzivní link pro domácí promítání filmu pro vaše další přátelé či rodinu
  - samostatné foto s Adamem Ondrou během premiéry filmu
  - poděkování v titulcích filmu (kromě verze pro televizní vysílání)
  - plakát k filmu ve formátu A3 podepsaný Adamem Ondrou

  Doručení odměny: do roku po ukončení projektu na Hithitu

  10 000 Kč
 • zbývá 3 z 3
  Soukromá projekce filmu

  Rádi byste uspořádali projekci filmu Adam Ondra: Posunout hranice s diskuzí s tvůrci ve vaší firmě? Inspiruje Vás Adamův příběh stejně jako nás?

  Pak neváhejte a zakupte si tuto odměnu, v rámci které za Vámi přijedeme, promítneme Vám film a po projekci zorganizujeme diskuzi s tvůrci, ve které odpovíme na Vaše otázky a poodhalíme Vám pozadí tvorby filmu.

  Také vám ukážeme několik scén, které se do filmu nevešly a právě vy budete mít jedinečnou možnost je vidět. Jako poděkování vám předáme plakát filmu ve formátu A1 s věnováním přímo od Adama Ondry!

  Podmínky jsou platné pro projekci v ČR. Pro projekci mimo ČR je třeba počítat s částečným pokrytím cestovních nákladů pro tvůrce filmu (po vzájemné dohodě).

  Doručení odměny: do roku po ukončení projektu na Hithitu

  20 000 Kč
 • zbývá 1 z 1
  Pytlík na magnézium Adama Ondry z olympiády s věnováním + pozvánka na slavnostní premiéru

  Po sedáku Adama Ondry z olympiády se jen zaprášilo, dali jsme tedy hlavy dohromady a přicházíme s novou exkluzivní odměnou pro posledních 48 hodin kampaně! 

  V tomto skvělém balíčku získáte památeční pytlík na magnézium Adama Ondry z olympiády s věnováním a k tomu Vám přidáme:

  - 2 vstupenky na slavnostní premiéru filmu v Praze či v Brně
  - 2 vstupy na párty po projekci v Praze nebo v Brně
  - samostatné foto s Adamem Ondrou během premiéry filmu
  - poděkování v titulcích filmu (kromě verze pro televizní vysílání)
  - plakát filmu ve formátu A1 s věnováním od Adama Ondry
  - 4x exkluzivní link pro domácí promítání filmu pro vaše další přátelé

  Doručení odměny: na adresu, do roku po ukončení projektu na Hithitu

  40 000 Kč
 • zbývá 1 z 1
  Hlavní partner filmu

  Staňte se hlavním partnerem našeho filmu.
  Získáte od nás exkluzivní plnění, které obsahuje:
  - 10 vstupenek na slavnostní premiéru filmu v Praze či Brně
  - 10 vstupů na párty po projekci v Praze nebo Brně
  - samostatné foto s Adamem Ondrou v rámci premiéry filmu.
  - uvedení vašeho jména/loga jako hlavního partnera v závěrečných titulcích filmu (kromě verze pro televizní vysílání) a také na všech propagačních materiálech (plakát, trailer aj.)
  - poděkování přímo na premiéře filmu v Praze i v Brně - pozveme vás na pódium společně se štábem a producenty filmu!
  - 50 plakátů k filmu ve formátu A1 podepsaných Adamem Ondrou
  - soukromou projekci filmu přímo u vás ve firmě, s možností debaty s tvůrci po filmu
  - poukaz do Hanibalu v hodnotě 5000 Kč (možno rozdělit i na více poukazů po menších částkách)

  Doručení odměny: na adresu, do roku po ukončení projektu na Hithitu

  200 000 Kč
 • Vyprodáno!!
  Film online

  Neradi chodíte do kina? Pak je tato odměna právě pro vás. Do 6 měsíců po české premiéře filmu vám zašleme link a vy si film pustíte na počítači v teple svého domova.

  Doručení odměny: do roku po ukončení projektu na Hithitu

  300 Kč
 • Vyprodáno!!
  Exkluzivní filmový plakát A1 podepsaný Adamem Ondrou

  Jste dlouholetý fanoušek či fanynka Adama Ondry? Znáte někoho, koho by filmový plakát potěšil?

  Zakupte si tuto odměnu a poštou nebo osobně Vám doručíme plakát vlastnoručně podepsaný Adamem Ondrou!
  Pro zájemce i s věnováním od režisérů filmu.

  OMEZENÝ POČET KUSŮ!
  Poštovné po České republice je v ceně odměny.

  Doručení odměny: na adresu, do půl roku po ukončení projektu na Hithitu

  500 Kč
 • Vyprodáno!!
  Exkluzivní filmový plakát A1 podepsaný Adamem Ondrou

  Vracíme do kampaně tuto odměnu, která se pro velký zájem vyprodala již v prvních dnech!

  Jste dlouholetý fanoušek či fanynka Adama Ondry? Znáte někoho, koho by filmový plakát potěšil?

  Zakupte si tuto odměnu a poštou nebo osobně Vám doručíme plakát vlastnoručně podepsaný Adamem Ondrou!
  Pro zájemce i s věnováním od režisérů filmu.

  OMEZENÝ POČET KUSŮ!
  Poštovné po České republice je v ceně odměny.

  Doručení odměny: na adresu, do půl roku po ukončení projektu na Hithitu

  500 Kč
 • Vyprodáno!!
  Potkej Adamova terapeuta, Pavla Vícha

  Trápí vaše tělo nějaký dlouhodobý nebo urgentní problém či fyzická bolest?

  Pak si kupte vyšetření u Pavla Vícha - terapeuta Adama Ondry a praktika tradiční čínské medicíny a akupunktury. Nahlédnete tak na své tělo z netradičního úhlu pohledu a třeba zjistíte, že je tento způsob komplexní medicíny pro vás to pravé. 

  Místo konání terapie je Praha 4 a její délka 60 minut.

  Doručení odměny: do půl roku po ukončení projektu na Hithitu

  1 600 Kč
 • Vyprodáno!!
  Slavnostní premiéra filmu v Praze

  Chcete se s Adamem Ondrou potkat naživo? A ještě u slavnostní příležitosti?

  V rámci tohoto balíčku získáte 2 vstupenky na slavnostní premiéru filmu v Praze. K tomu 2 vstupy na párty po projekci a nezapomenutelnou společnou fotku přispěvatelů na film spolu s Adamem Ondrou.
   

  Doručení odměny: do roku po ukončení projektu na Hithitu

  2 000 Kč
 • Vyprodáno!!
  Den na skalách

  Vydejte se s námi do Českého ráje! Režiséři filmu vás zvou na celý den společného lezení v jejich oblíbené pískovcové oblasti. Dostanete několik vzpomínkových fotografií z tohoto nezapomenutelného lezení a poukaz na nákup v Hanibalu v hodnotě 1 000 Kč. A po lezení Vás zveme na pivo a povídání o natáčení našeho filmu.

  - tato odměna je určena pro všechny, kteří mají alespoň základní znalost lezeckého sportu a je na vlastní nebezpečí.
  - lezení proběhne vždy pro skupinku 2 lidí v rámci jednoho lezeckého dne.

  Doručení odměny: do půl roku po ukončení projektu na Hithitu

  6 000 Kč
 • Vyprodáno!!
  Partner filmu

  Stanete-li se partnerem našeho filmu, získáte od nás respekt a dolezete si pro několik odměn najednou:
  - 2 vstupenky na slavnostní premiéru filmu v Praze nebo v Brně
  - 2 vstupy na párty po projekci v Praze nebo v Brně
  - exkluzivní link pro domácí promítání filmu pro vaše další přátelé či rodinu
  - samostatné foto s Adamem Ondrou během premiéry filmu
  - poděkování v titulcích filmu (kromě verze pro televizní vysílání)
  - plakát k filmu ve formátu A3 podepsaný Adamem Ondrou

  Doručení odměny: do roku po ukončení projektu na Hithitu

  10 000 Kč
 • Vyprodáno!!
  Sedák Adama Ondry z olympiády s věnováním + pozvánka na slavnostní premiéru

  Tento superbalíček obsahuje:
  - podepsaný sedák Adama Ondry, ve kterém závodil na olympiádě, navíc s jeho věnováním!
  - 2 vstupenky na slavnostní premiéru filmu v Praze či v Brně
  - 2 vstupy na párty po projekci v Praze nebo v Brně
  - samostatné foto s Adamem Ondrou během premiéry filmu
  - poděkování v titulcích filmu (kromě verze pro televizní vysílání)
  - veřejné poděkování přímo na premiéře filmu v Praze i v Brně
  - plakát filmu ve formátu A1 s věnováním od Adama Ondry
  - 4x exkluzivní link pro domácí promítání filmu pro vaše další přátelé
  - poukaz do Hanibalu v hodnotě 2000 Kč

  Doručení odměny: na adresu, do roku po ukončení projektu na Hithitu

  50 000 Kč