ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI HITHIT s.r.o.

Tyto zásady ochrany osobních údajů ("Zásady") jsou nedílnou součástí obchodních podmínek společnosti Hithit s.r.o., se sídlem Praha 4 – Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 149 00, zapsané u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 88662 (dále jen „Hithit“).

Zásady popisují, jakým způsobem společnost Hithit shromažďuje, užívá a zpřístupňuje, tedy nakládá, s Vašimi osobními údaji ve vztahu k webovým stránkám provozovaným společností Hithit na adrese http://www.hithit.cz (dále jen "Portál") a službám poskytovaným společností Hithit prostřednictvím Portálu (dále jen "Služby"). Společnost Hithit shromažďuje jen takové osobní údaje, které umožní společnosti poskytnout Vám požadované Služby.

Společnost Hithit může měnit a doplňovat tyto Zásady kdykoli pomocí umístění revidované verze na Portálu a taková změna a doplnění nabude účinnost k datu takového umístění.

Osobní údaje, které společnost Hithit shromažďuje

K založení Vašeho účtu k využívání Služeb poskytovaných společností Hithit na Portálu (dále jen „registrace“), vyžaduje společnost Hithit poskytnutí následujících osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, emailová adresa a Vaše telefonní číslo.

V případě založení účtu za účelem registrace projektu, vyžaduje kromě uvedených údajů společnost Hithit dále tyto údaje: poštovní adresa, číslo bankovního účtu.

Údaje týkající se Vašeho bankovního účtu jsou určeny výhradně v souvislosti s převodem finančních prostředků pro projekt, který jste registrovali, a tyto nikomu neposkytne. Společnost Hithit se zavazuje užívat tyto informace k založení Vašeho účtu, ke správě účtu a k zajištění Vašeho přístupu ke Službě a k jejím aktualizacím. Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů je vyžadován při registraci Služby. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím emailu zaslaného na emailovou adresu společnosti Hithit admin@hithit.com s uvedením Vašeho jména, příjmení a adresy z důvodu Vaší identifikace.

V případě používání Portálu, a to i bez registrace, zaznamená společnost Hithit Vaši IP adresu a standardní údaje, jako je typ Vašeho prohlížeče a stránky, které jste si na Portálu prohlíželi. Tyto informace slouží k monitorování a k prevenci podvodů, diagnostice problémů a ke zpracování statistických údajů, které jsou anonymní a neuvádějí Vaše osobní údaje.

Nakládání s osobními údaji

Vámi poskytnuté údaje v rámci registrace či při prohlížení Portálu společnost Hithit použije k účelům uvedeným a dále jen k těmto účelům:

(i) vyhovění Vaší žádosti o Službu, tj. zejména ke zpracování Vašich údajů určených k výměně mezi uživatelem a autorem projektu, v případě úspěšného financování projektu;

(ii) ke zlepšování kvality poskytované Služby a Portálu;

(iii) k Vašemu kontaktování za účelem řešení problémů souvisejících s využíváním Služby nebo Portálu;

(iv) k zaslání informace o Službě, mj. potvrzení, oznámení, aktualizace a podpůrná a administrativní sdělení;

(v) k zaslání sdělení o výrobcích a službách a akcích pořádaných společností Hithit;

(vi) a k usnadnění užívání Portálu tak, abyste mohli uvádět méně údajů.

Osobní údaje budou společností Hithit uchovávány po dobu platnosti Vašeho účtu a dále po dobu nejdéle 5 let od zrušení účtu.

Není-li v těchto Zásadách stanoveno jinak, společnost Hithit bez Vašeho výslovného souhlasu nepronajímá ani neprodává žádné osobně identifikovatelné údaje, shromážděné prostřednictvím Portálu nebo Služby, ani je nesdílí s jinými osobami nebo nespřízněnými společnostmi, s výjimkou těchto případů:

  • poskytování těchto údajů nezávislým dodavatelům, poradcům a jiným poskytovatelům služeb, kteří spolupracují se společností Hithit a potřebují přístup k Vašim údajům, aby mohli vykonávat tuto činnost;
  • dodržování právních předpisů nebo v reakci na požadavky právních předpisů;
  • ochrana práv a majetku společnosti Hithit, jejích zástupců, uživatelů a jiných osob, zejména za účelem vymáhání jejích smluv, zásad a uživatelských podmínek a v naléhavých případech na ochranu vlastní bezpečnosti společnosti Hithit, uživatelů jejích služeb nebo jakékoli jiné osoby;
  • v souvislosti s jakoukoli fúzí, prodejem majetku společnosti, financováním nebo nabytím všech nebo části podniku společnosti Hithit ze strany jiné společnosti nebo v průběhu takového procesu.

Společnost Hithit bez Vašeho souhlasu ze zásady nezpřístupňuje osobní údaje shromážděné po internetu třetími osobám pro účely přímého marketingu. Pokud si budete přát tento souhlas kdykoli po jeho udělení odvolat, sdělte to společnosti Hithit na e-mailovou adresu admin@hithit.com.

Prostřednictvím nastavení preferencí ve Vašem účtu máte možnost odmítnout zasílání určitých propagačních e-mailových sdělení společnosti Hithit. Pokud to odmítnete, bude Vám společnost Hithit zasílat jiné než propagační e-maily, například informace o Vašem účtu nebo o stávajících obchodních vztazích společnosti Hithit.

Autoři projektů obdrží Vaše údaje, a to jméno, příjmení, adresu a emailovou adresu pouze tehdy, pokud projekt, do kterého jste vložili své finančních prostředky, je úspěšně financován. Autoři projektů jsou v rámci uzavřené smlouvy mezi společností Hithit a autory projektu zavázáni k tomu, že nebudou zneužívat osobní údaje uživatelů, tedy nebudou tyto údaje užívat k jiným účelům, než pro ty, které jsou výslovně uvedeny v jejich zaregistrovaných projektech.

Správa Vašeho účtu, aktualizace údajů, smazání účtu

V rámci vedení účtu máte možnost Vaše osobní údaje aktualizovat, opravit, popř. Váš účet smazat. Pokud dojde ke smazání účtu, společnost Hithit si vyhrazuje právo k uchovávání nezbytných informací ohledně těch uživatelů Služby, kteří porušili obchodní podmínky, či kterým byl účet společností Hithit zrušen, a to z důvodu jejich opakovaného zneužití Služeb.

Bezpečnostní opatření a sdělení osobních údajů

Účet každého uživatele Služby je chráněn heslem, které si sami zvolíte. Doporučujeme heslo uchovávat v tajnosti a nesdělovat jej třetím osobám, a to ani prostřednictvím emailu, v kterém bude heslo vyžadováno. Společnost Hithit nezasílá uživatelům Služby emailové zprávy, které obsahují požadavek na zadání hesla do emailu. V případě zapomenutého hesla, obdrží uživatel, na svou žádost a na emailovou adresu uvedenou v registraci, email obsahující dočasné heslo k přístupu na svůj účet, kde si zvolí nové heslo.

Společnost Hithit neodpovídá za zneužití poskytovaných údajů, ke kterému došlo v důsledku neoprávněného přístupu třetí osoby, či v průběhu přenosu dat v rámci komunikačních sítí. Uživatel bere na vědomí, že údaje a informace poskytnuté na internetu např. v rámci diskuzního fóra, chatu či emailu, mohou být zneužity třetími osobami. Při uvádění Vašich údajů prostřednictvím internetu buďte proto obezřetní.

Hithit uchovává Vaše osobní údaje v souladu s nejvyššími bezpečnostními standardy, prostřednictvím široké škály bezpečnostních opatření, včetně šifrovacích a ověřovacích nástrojů, aby zabránila neoprávněnému přístupu, pozměnění, zveřejnění nebo zničení Vašich osobních údajů a zachovávala jejich utajení. Vaše osobní údaje jsou chráněny firewally a jsou přístupné pouze omezenému počtu osob, které jsou povinny uchovávat tyto údaje v tajnosti.

Nehledě na toto úsilí ze strany společnosti Hithit nelze zaručit 100% bezpečnost přenosu údajů prostřednictvím veřejné sítě internet. Vaše osobní údaje mohou být například ovlivněny určitými událostmi mimo dosah společnosti Hithit, jako je činnost hackerů a fyzická krádež. Berete na vědomí, že osobní údaje poskytujete na své vlastní nebezpečí.

Cookies a internetové beacons

Aby Vám společnost Hithit mohla poskytovat služby přizpůsobené Vaším potřebám, používá tzv. cookies (session ID cookies a trvalé cookies) k uchovávání a příležitostnému sledování Vašich návštěv Portálu. Cookie je malý textový soubor, který je uložen ve Vašem počítači pro účely zaznamenávání. Společnost Hithit užívá cookies, aby Vám usnadnila navigaci po Portálu. Po zavření Vašeho prohlížeče, platnost session ID cookie uplyne. Trvalé cookie zůstává na Vašem pevném disku po delší dobu. Společnost Hithit rovněž ukládá rozlišení Vaší obrazovky a zjišťuje, zda je ve Vašem prohlížeči povolen JavaScript k usnadnění prohlížení Portálu. Většina internetových prohlížečů je nastavena tak, že automaticky akceptuje cookies. Cookies můžete obvykle odstranit nebo odmítnout tak, že se řídíte pokyny v podpůrném souboru svého internetového prohlížeče. Pokud však odstraníte cookies, nemusíte mít možnost plně využívat všech aspektů Portálu nebo Služby.

Společnost Hithit může shromažďovat údaje při využití Portálu také pomocí internetových beacons. Tyto naváděče jsou elektronické obrázky, které lze užívat na Portálu v souvislosti se Službami nebo v e-mailu, který zašle společnost Hithit. Ta užívá beacons k předávání cookies, k počítání návštěv a k tomu, aby Vám sdělila, zda byl nějaký e-mail otevřen a vyřízen. Hithit může rovněž shromažďovat informace o Vašem počítači nebo o jiném přístupovém zařízení ke zmírnění rizik a k prevenci podvodů.

Kontakt

Veškeré dotazy týkající se ochrany osobních údajů, či upozornění na porušení práv, zasílejte prostřednictvím emailu společnosti Hithit na adresu : admin@hithit.com

Hithit s.r.o. Privacy Policy v.1

Datum účinnosti: 20.11.2012