OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI HITHIT S.R.O.

Pečlivě si přečtěte tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) předtím, než začnete využívat služby zprostředkované společností Hithit s.r.o., IČ 267 06 784, se sídlem Praha 4 – Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 149 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. C vložka 88662.

Tyto Obchodní podmínky stanoví zásady provozu a užívání webových stránek www.hithit.com/cz/sk/eu (dále jen „Webové stránky“ nebo také „Portál“) pro Autory projektů zveřejněných na Webových stránkách a zásady užívání služeb poskytovaných společností Hithit prostřednictvím Webových stránek (dále jen „Služby“).

Vstupem, užíváním, prohlížením, přenosem nebo uložením Webových stránek nebo kterékoli ze služeb společnosti Hithit, především pak zasláním žádosti o zveřejnění Projektu na Webových stránkách potvrzujete, že jste si tyto Obchodní podmínky přečetli a souhlasíte a zavazujete se tyto Obchodní podmínky dodržovat.

Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek jsou Zásady ochrany osobních údajů, které jsou uveřejněny na www.hithit.cz. Společnost Hithit si vyhrazuje právo dle svého vlastního uvážení změnit nebo nahradit kteroukoli z podmínek nebo kdykoli změnit, pozastavit nebo ukončit Službu (zejména dostupnost jakékoli funkce nebo obsahu), uveřejněním těchto změn na Webových stránkách nebo v e-mailovém oznámení zaslaném Uživatelům.

Společnost Hithit může rovněž stanovit omezení určitých funkcí a služeb nebo omezit přístup ke kterékoli nebo veškerým Službám, a to bez předchozího oznámení.

V rámci poskytování Služeb mohou být využívány služby YouTube. Podmínky poskytování služeb YouTube jsou uveřejněny na https://youtube.com/t/terms.

V rámci poskytování Služeb mohou být využívány služby Google. Podmínky poskytování služeb Google jsou uveřejněny na https://policies.google.com/privacy?hl=cs-CZ.

Definice základních pojmů

Hithit, Provozovatel – společnost Hithit s.r.o., IČ 267 06 784, se sídlem Praha 4 – Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 149 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. C vložka 88662, provozující webové stránky na adrese www.hithit.com/cz/sk/eu.

Webové stránky, Portál – stránky provozované společností Hithit umístěné na adrese www.hithit.com/cz/sk/eu.

Projekt – záměr Autora projektu prezentovaný na Webových stránkách za účelem získání finančních prostředků od jednotlivých Zákazníků na jeho realizaci; může se jednat o umělecký, hudební, filmový projekt apod.

Autor projektu – fyzická nebo právnická osoba, která Provozovateli zašle žádost o zveřejnění Projektu a jejíž Projekt je prezentován potenciálním Zákazníkům prostřednictvím Webových stránek.

Úspěšný projekt – projekt prezentovaný na Webových stránkách, pro který byly splněny Autorem projektu stanovené podmínky, a to dosažení požadované částky od Zákazníků a dosažení této částky ve stanoveném termínu.

Neúspěšný projekt – projekt prezentovaný na Webových stránkách, pro který nebyly splněny Autorem projektu stanovené podmínky, a to dosažení cílové částky Zákazníků v požadovaném termínu.

Zákazník  – fyzická nebo právnická osoba registrovaná k účtu na Webových stránkách kupující předem stanovenou odměnu (produkt nebo službu za uvedenou cenu).

Odměna – předem stanovený produkt nebo služba, kterou Autor projektu nabízí s cenou u odměny uvedenou.

Uživatel – jakákoli fyzická nebo právnická osoba (Autor projektu, Zákazník, neregistrovaná osoba), která využívá služby poskytované společností Hithit na Webových stránkách.

Příspěvek – finanční prostředky složené Zákazníkem na určeném bankovním účtu za účelem jejich použití k financování Odměny.

Speciální sekce – je sekce portálu podléhající speciálním podmínkám odvozeným od smlouvy mezi společností Hithit s. r. o. a garantem sekce (např. Nadací Vodafone Česká republika). Projekty dané sekce jsou odlišeny specifickou kategorií a případně dalším grafickými prvky.

Oprávnění uživatelé

Služby jsou k dispozici pouze osobám ve věku minimálně 18 let. Vstupem, užíváním, prohlížením, přenosem nebo uložením Webových stránek či zasláním Projektu a jakoukoli další aktivní účastí prohlašujete a zaručujete se, že jste plnoletou fyzickou osobou, popř. osobou v rámci právnické osoby, která je způsobilá k uzavírání závazných smluv, a že veškeré registrační údaje, které jsou Vámi předkládány, jsou přesné a pravdivé.

Provozovatel může dle svého výlučného uvážení odmítnout nabízet Službu kterékoli fyzické nebo právnické osobě.

Registrace

Podmínkou užívání určitých Služeb ze strany Provozovatele je registrace Uživatele u Provozovatele a volba hesla. Jako uživatelské jméno slouží e-mailová adresa Uživatele.

Uživatelé jsou povinni poskytnout Provozovateli přesné a úplné registrační údaje a tyto údaje pravidelně aktualizovat. Uživatel nesmí použít účet jiného Uživatele. V případě, že dojde k neoprávněnému použití účtu Uživatele, je tento Uživatel povinen písemně oznámit Provozovateli takovéto neoprávněné použití účtu nebo jiné porušení bezpečnosti účtu, o kterém se dozví.

Společnost Hithit si vyhrazuje právo zamítnout registraci Uživatele nebo ji zrušit dle svého výlučného uvážení.

Autoři projektů – získávání peněz od Zákazníků

Hithit je online systém a platforma, v rámci které lze získat financování pro tvůrčí projekty. Provozovatel povoluje Autorům projektu, kteří zapíší své projekty na seznam, aby získali finanční prostředky od jiných Uživatelů (Zákazníků), ve lhůtě uvedené v zápisu daného projektu do seznamu, za protihodnotu v podobě Odměny poskytované Autorem projektu, která je uvedena v popisu Projektu a odměny. Provozovatel je zprostředkovatelem vztahu mezi Autory projektů a Zákazníky. Provozovatel umožňuje Autorům projektu prezentovat své Projekty na Webových stránkách.

Veškeré Příspěvky jsou shromažďovány na k tomu založeném účtu vedeném společností ComGate Payments, a.s. V případě Úspěšného projektu jsou přeposlány po odečtení provize Provozovatele na účet Autora projektu. Majitelem účtu, na který mají být finanční prostředky poukázány musí být Autor projektu. Pokyn k odeslání finančních prostředků uděluje společnosti ComGate Payments, a.s. Provozovatel. Autor projektu je povinen poskytnout ComGate Payments, a.s. veškerou součinnost potřebnou k provedení identifikace podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a prokázat vlastnictví bankovního účtu. Pokud ComGate Payments, a.s. bude mít jakékoli důvodné pochybnosti o osobě skutečného majitele účtu nebo podezření z využití bankovního účtu k financování terorismu nebo legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo odmítne-li se Autor projektu podrobit identifikaci, neprovede ComGate Payments, a.s. převod finančních prostředků dle pokynu Provozovatele a dle povahy podezření transakci provede po předchozím upozornění na bankovní účet Provozovatele anebo transakci zadrží v souladu s předpisy o boji proti financování terorismu a legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Nárok Autorů projektů na zaslání cílové částky je splatný uplynutím 5 dnů po uplynutí doby výběru peněžních částek Projektu za předpokladu dosažení cílové částky a za předpokladu patřičného ověření dle odstavce výše. Pokud ve stanovené době nebude Zákazníky prostřednictvím Systému ComGate uhrazeno 100 % nebo více cílové částky, je ComGate Payments, a.s. povinen neprodleně po uplynutí stanovené doby vrátit peněžní prostředky zpět Zákazníkům v plné výši. Provozovatel ani ComGate Payments, a.s. neodpovídá za jakékoli nároky Zákazníků na vrácení částek, o něž byly sníženy peněžní částky vrácené Zákazníkům v souladu s tímto článkem. ComGate Payments, a.s. je povinen vracet peněžní částky dle tohoto článku Smlouvy vždy výhradně na bankovní účet či platební kartu Zákazníka, z něhož byla platba Zákazníka přijata.

Provozovatel ani Autor projektu nejsou oprávněni jakkoliv nakládat s těmito prostředky do doby ukončení termínu Projektu. O průběhu Projektu až do doby jeho úspěšného, nebo neúspěšného ukončení Projektu je Uživatel průběžně informován Provozovatelem prostřednictvím Webových stránek po přihlášení ke svému uživatelskému účtu. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za fungování systému ComGate.

Autor projektu je povinen se důkladně seznámit s Všeobecnými obchodními podmínkami ComGate Payments, a.s. a Produktovými podmínkami Bankovních produktů ComGate Payments, a.s., dostupnými na internetové adrese https://www.comgate.cz/cz/obchodni-podminky a těmito podmínkami se řídit. V případě porušení podmínek společnosti ComGate Payments, a.s. je Autor projektu povinen nahradit Provozovateli veškerou vzniklou škodu.

Autoři projektů zcela odpovídají za své Projekty, zejména za poskytnutí přesných a nezavádějících informací a splnění veškerých závazků uvedených v zápisu jakéhokoli projektu, který vytvoří. Provozovatel nedohlíží na kvalitu, plnění ani přesnost jakýchkoli Projektů prezentovaných na Webových stránkách. Veškerá jednání s kterýmkoli Uživatelem nebo jakýmikoli třetími osobami nalezenými prostřednictvím Služby jsou vedeny výlučně mezi Autory projektu a těmito Uživateli nebo třetími osobami.

Provozovatel neodpovídá za žádnou škodu nebo ztrátu utrpěnou v důsledku interakcí mezi Uživatelem, třetími osobami a Autory projektů, ani za aktivity Autorů projektů, zejména za dodání zboží a služeb a jakékoli jiné podmínky, záruky nebo prohlášení související se seznamy projektů na Webových stránkách Provozovatele.

Provozovatel má právo kdykoliv Projekt zrušit.

Služba ePlatba+

K odeslání platby může Zákazník využít službu ePlatba+, která jej přesměruje z Webových stránek na internetové bankovnictví jeho banky. Zákazník pak prostřednictvím internet bankingu odešle platbu na účet ComGate Payments, a.s.

Vstupní údaje, které Zákazník zadává do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Před odesláním registračních údajů je Zákazník povinen se seznámit nejen s obsahem těchto Obchodních podmínek, ale i s obsahem Zásad ochrany osobních údajů společnosti Hithit s.r.o. Zákazník musí být poučen s podmínkami zpracování osobních údajů.

Poplatky a platby společnosti Hithit

Registrace a vedení účtu je zdarma. Některé další služby však mohou být zpoplatněny. Provozovatel inkasuje všechny finanční prostředky prostřednictvím účtu ComGate. Pokud Uživatel užívá službu, která je zpoplatněna, má možnost přezkoumat a schválit poplatky, které mu budou účtovány, a může se rozhodnout, zda takovou službu využije. Provozovatel si vyhrazuje právo dle potřeby a okolností tyto poplatky měnit nebo stanovit nové poplatky.

V případě žádosti Autora projektu o zveřejnění Projektu, který je Provozovatelem zveřejněn a který je úspěšný, tzn. že v daném termínu dojde k dosažení cílové částky potřebné pro realizaci Projekt, hradí Autor projektu Provozovateli provizi, která činí 9 % (+ DPH dle zákonné výše) z celkové vybrané částky Projektu. U projektů s cílovou částkou nad 200 000 Kč nebo 7500 € a projektů zařazených do speciálních sekcí lze sjednat individuálně odlišnou výši provize. V případě, že nedojde k naplnění cílové částky Projektu, provize Provozovatele se nehradí. V provizi nejsou zahrnuty bankovní poplatky spojené s transakcemi. Tyto poplatky jsou vyúčtovány zvlášť a budou odečteny od finančních prostředků určených pro Autora úspěšného projektu před vyplacením na jeho bankovní účet.

Provize je Provozovateli vyplacena z částek zaslaných Zákazníky na účet určený pro Projekt vedený u ComGate Payments, a.s. Provozovatel je oprávněn si svoji provizi ze zaslaných prostředků odečíst a uplatnit přímo u ComGate Payments, a.s.

Provozovatel si vyhrazuje právo upravit výši provize. Jakékoli takové změny nabudou účinnosti poté, co je Provozovatel oznámí jejich uveřejněním na Webových stránkách nebo v e-mailovém oznámení zaslaném Uživateli.

Provize a poplatky

Úspěšný projekt
Provize Z projektů s cílovou částkou do 200 000 Kč nebo do 7500 € 9 % (+ DPH dle zákonné výše) z celkové vybrané částky Projektu
Z projektů s cílovou částkou nad 200 000 Kč nebo nad 7500 € Individuální
Transakční poplatky
(projekty v CZK)
Všechny platby 1,5 % + 1 Kč z každé platby + 699 Kč administrativní poplatek
Transakční poplatky
(projekty v EUR)
Všechny platby 1,5 % + 0,10 € z každé platby + 27,5 € administrativní poplatek
Neúspěšný projekt
Provize Žádná provize
Transakční poplatky Bez poplatků

Projekt – požadavky na Projekt

Autor projektu se zavazuje uvádět k Projektu zveřejněném na Webových stránkách a ke svým registračním údajům přesné a pravdivé informace, zejména je povinen uvádět a pravidelně aktualizovat své kontaktní údaje, fakturační údaje a číslo bankovního účtu, na který mají být poukázány finanční prostředky Zákazníků při úspěšném naplnění cílové částky Projektu.

Autor projektu se zavazuje, že bude uvádět číslo bankovního účtu, jehož je majitelem a ke kterému má plné dispoziční právo.

Autor projektu je povinen před vystavením Projektu na Webových stránkách uvést cílovou částku, která má být dosažena pro úspěšnou realizaci Projektu. Autor projektu bere na vědomí, že tato cílová částka nesmí být v průběhu zveřejnění Projektu z jeho strany měněna a zahrnuje veškeré náklady související s Projektem včetně provize pro Provozovatele, bankovní poplatky, daň z přidané hodnoty ve výši dle platných právních předpisů ke dni zveřejnění Projektu. Z těchto důvodů Provozovatel doporučuje, aby si Autor projektu propočítal důkladně veškeré náklady za zasílání odměn a další náklady související s realizací Projektu.

Autor projektu zveřejní popis Projektu vždy v českém jazyce a dále dle jeho uvážení v dalších jazycích. Autor projektu bere na vědomí, že doba vystavení Projektu je stanovena pro všechny Projekty v délce, která činí 30 nebo 45 dnů ode dne zveřejnění, a tuto dobu nelze bez předchozího souhlasu Provozovatele žádným způsobem měnit. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu doby vystavení Projektu, ovšem pouze před zahájením zveřejnění Projektu.

Autor projektu není oprávněn dále měnit podmínky zveřejněného Projektu, zejména výši cílové částky, měnit název Projektu a kategorii, do které je Projekt zařazen, druh odměny, výši hodnoty odměny, změnu termínů zasílání odměn apod. V případě, že po zveřejnění Projektu dojde ze strany Autora ke korektuře v popisu odměny nebo k poznámce k již zveřejněnému Projektu a tato korektura/poznámka znamená snížení hodnoty odměny, je Zákazník oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, na základě které již zakoupil v Projektu odměnu, a to pro podstatnou změnu okolností.

Autor projektu je povinen umístit Projekt v kategorii projektu, která nejblíže odpovídá zaměření Projektu.

Autorem projektu zvolený název Projektu ani popis Projektu nesmí obsahovat návrh k prodeji zboží nebo služby, která není přímo předmětem Projektu. Autor projektu smí k prezentaci Projektu připojit obrázky, fotografie, videa, hudbu, apod., v takovém případě se zavazuje neporušovat při prezentaci Projektu žádná autorská práva, práva průmyslová, nepoužívat ochranné známky ve vlastnictví třetích osob bez jejich souhlasu a dodržovat zásady na ochranu práv duševního vlastnictví tak, jak je popsáno níže v Obchodních podmínkách. Autor projektu není oprávněn při popisu Projektu nebo odměny parazitovat na pověsti třetích osob, uvádět spojení Projektu nebo odměn se zavedenými značkami, logy nebo ochrannými známkami třetích osob, pokud k tomuto nemá souhlas vlastníka značky, loga nebo ochranné známky. Autor projektu je plně odpovědný za to, že veškeré osobní údaje uváděné v rámci Projektu, zejména osobní údaje třetích osob, jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení”) a se Zákonem o zpracování osobních údajů.

Autor projektu se zavazuje nezveřejňovat v popisu Projektu žádné nemravné, pohoršující, rasistické či obdobné informace či materiály. Provozovatel si vyhrazuje právo na zrušení Projektu, který by jakékoli takové informace nebo materiály obsahoval.

Pokud Autor projektu nabízí jako odměnu Zákazníkovi za poskytnutí Příspěvku hmotný produkt, je povinen uvést přesný popis produktu, a to v českém jazyce, popř. v dalších jazycích. Autor projektu je povinen do popisu odměny uvádět jen informace vztahující se k tomuto produktu. Popis odměny nesmí být využíván jako inzerce na jiný produkt nebo službu anebo jako reklama k produktům nebo službám, které nejsou zprostředkovávány Provozovatelem v rámci Autorova produktu.

Pokud dojde v průběhu zveřejnění Projektu ke skutečnosti, která zakládá nemožnost plnění spočívajícího v poskytnutí odměn prezentovaných v popisu Projektu, má Autor projektu právo na zrušení poskytnutí odměny. Tuto skutečnost však musí Provozovateli prokázat a nabídnout Zákazníkům jinou adekvátní odměnu se stejnou nominální hodnotou. Zákazník má právo v takovém případě odstoupit od smlouvy uzavřené s Autorem projektu pro podstatnou změnu okolností.

Autor projektu bere na vědomí, že Zákazník má v průběhu zveřejnění Projektu právo na odstoupení od smlouvy mimo důvodů uvedených v předchozím odstavci, a to až do doby uhrazení částky na účet vedený Provozovatelem.

Autor projektu se zavazuje informovat o jakékoli změně v Projektu ostatní Uživatele, a to zveřejněním informace do popisu příslušného Projektu.

Autor projektu se zavazuje splnit veškeré závazky vůči Zákazníkům, které uvedl v popisu Projektu, v kterém došlo k naplnění cílové částky, zejména se zavazuje dodržet termíny realizace Projektu, termíny pro zaslání odměn popsaných v Projektu, podobu, druh a výši odměny.

Autor projektu je srozuměn s tím, že Projekt bude uveřejněn na Webových stránkách nejen po dobu jeho realizace, ale dále po dobu 15 let od uveřejnění, a to bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o Úspěšný, nebo Neúspěšný projekt. Důvodem je samotný princip fungování Portálu, jeho dobré jméno a zájem na informovanosti potenciálních zákazníků a autorů projektů o již realizovaných projektech, jejich úspěšnosti, apod. O této skutečnosti je Autor projektu povinen informovat též veškeré subjekty, jejichž osobní údaje jsou v rámci projektu uveřejněny. O předčasném vymazání Projektu může rozhodnout pouze Provozovatel.

Autor projektu bere na vědomí, že je ve smyslu příslušných ustanovení Nařízení správcem osobních údajů osob uveřejněných v rámci projektu a současně je správcem osobních údajů Zákazníků, kteří poskytnou Příspěvek v rámci Projektu. Za účelem zpracování osobních údajů uvedených subjektů je okamžikem registrace Projektu uzavřena mezi Autorem projektu a Provozovatelem smlouva o zpracování osobních údajů, jejíž obsah je uveden v následujícím článku těchto Obchodních podmínek.

Podmínky zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů týkajících se osob uveřejněných v rámci Projektu je Autor projektu. Může se jednat o osobní údaje těchto kategorií: jméno a příjmení, pseudonym, kontaktní údaje, podobizna. Autor projektu je současně správcem osobních údajů Zákazníků, kteří poskytují Autorovi projektu Příspěvek v rámci projektu. Jedná se o osobní údaje těchto kategorií: jméno a příjmení, e-mailová adresa, poštovní adresa.

Realizace projektů vyžaduje zpracování osobních údajů uvedených v předchozím odstavci. S ohledem na výše uvedené sjednávají Autor projektu a Provozovatel v režimu Nařízení a ve spojení se zákonem o zpracování osobních údajů následující podmínky zpracování osobních údajů.

Účelem zpracování osobních údajů je řádné poskytování služeb Provozovatele.

Osobní údaje budou zpracovány Provozovatelem pouze v nezbytném rozsahu pro zajištění poskytovaných služeb.

Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména jejich uveřejnění na Webových stránkách, shromažďování, ukládání na nosiče informací, používání, zpřístupnění přenosem, třídění nebo kombinování, výmaz nebo zničení v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného poskytování služeb.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu uveřejnění Projektu.

Zpracování osobních údajů je bezplatné. Tím není dotčen nárok Provozovatele na jeho provizi v souvislosti s poskytováním služeb.

Poskytovatel zajistí, že osobní údaje budou zpracovány v souladu s Nařízením a zákonem o zpracování osobních údajů.

Poskytovatel přijme vhodná opatření, aby poskytl subjektům údajů stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace a učinil veškerá sdělení požadovaná Nařízením a zákonem o zpracování osobních údajů.

Poskytovatel není oprávněn zapojit do zpracování osobních údajů žádného dalšího zpracovatele ani jakoukoliv jinou osobu bez předchozího písemného povolení Autora. Tím není dotčen závazek Poskytovatele předávat osobní údaje společnosti ComGate Payments, a.s.

Poskytovatel je povinen písemně upozornit Autora projektu bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů, jestliže Poskytovatel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení veškeré odborné péče. Poskytovatel je v takovém případě povinen pokyny provést pouze na základě písemného požadavku Autora projektu.

Poskytovatel je povinen zohledňovat povahu zpracování osobních údajů a být Autorovi projektu nápomocen pro splnění jeho povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů, jakož i pro splnění dalších povinností ve smyslu Nařízení.

Poskytovatel je povinen na žádost Autora projektu kdykoliv umožnit provedení auditu či inspekce týkající se zpracování osobních údajů.

Poskytovatel je povinen vést a průběžně revidovat a aktualizovat záznamy o zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení.

Poskytovatel je povinen informovat Autora projektu o každém případu porušení zabezpečení osobních údajů bez odkladu, nejpozději do 24 hodin od doby, kdy se dozvěděl o porušení zabezpečení.

Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Poskytovatel a Autor projektu jsou povinni zavést technická, organizační, personální a jiná vhodná opatření ve smyslu Nařízení, aby zajistili a byli schopni kdykoliv doložit, že zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s Nařízením a zákonem o zpracování osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům a k datovým nosičům, které tyto údaje obsahují, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití, a tato opatření podle potřeby průběžné revidovat a aktualizovat.

Poskytovatel a Autor projektu jsou povinni postupovat v souladu s dalšími požadavky Nařízení a zákona o zpracování osobních údajů, zejména dodržovat obecné zásady zpracování osobních údajů, plnit své informační povinnosti, nepředávat osobní údaje třetím osobám bez potřebného oprávnění, respektovat práva subjektů údajů a poskytovat v této souvislosti nezbytnou součinnost.

Prohlášení Provozovatele

Provozovatel nenese odpovědnost za Autorem projektu zveřejněný popis Projektu a odměn. Provozovatel si vyhrazuje právo na odstranění či změnu popisu Projektu nebo odměny, dozví-li se o tom, že byla zveřejněním Projektu nebo popisem odměn porušena jakákoli práva třetích osob týkající se zejména práva autorského. Provozovatel uvádí, že není platformou, která zprostředkovává příspěvky nebo dotace Autorům projektu, ale je zprostředkovatelem prodeje produktů a služeb nabízených Autory projektu.

Práva duševního vlastnictví společnosti Hithit

Název webové stránky www.hithit.cz/sk/eu a „Hithit“ a veškerá loga týkající se Služeb jsou buď ochrannými známkami, nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Hithit s.r.o. Kromě toho jsou veškerá záhlaví stránek, zákaznická grafika, knoflíkové ikony a skripty servisními značkami, ochrannými známkami anebo propagačními prostředky společnosti Hithit s.r.o. Tato nesmí být Uživateli kopírována, napodobována ani užívána bez předchozího písemného souhlasu společnosti Hithit s.r.o. Veškerá práva související s Webovými stránkami a poskytovanými Službami, a jakýchkoli a veškerých jiných technologiích a jakémkoli obsahu (definovaném níže) vytvořeném nebo odvozeném na základě výše uvedeného, jsou ve výlučném vlastnictví Provozovatele.

Užíváním Webových stránek nebo Služeb Provozovatele souhlasí Uživatel s tím, že Služba obsahuje obsah zvláště poskytnutý společností Hithit s.r.o., případně jejími partnery, a že tento obsah je ve výlučném vlastnictví společnosti Hithit s.r.o., případně jejích partnerů a je chráněn autorskými právy, ochrannými známkami, servisními značkami, patenty, obchodními tajemstvími nebo jinými zákonem chráněnými právy a právními předpisy.

Obsah Služby zahrnuje zejména videa, audioklipy, písemné komentáře z fór, informace, data, texty, fotografie, software, skripty, grafiku a interaktivní funkce, jež jsou vytvořeny, poskytnuty nebo jinak zpřístupněny Provozovatelem, popř. jejími partnery prostřednictvím Webových stránek nebo Služby. Uživatel se zavazuje dodržovat veškerá oznámení, informace a omezení týkající se autorských práv, která jsou uvedena v jakémkoli obsahu přístupném prostřednictvím Webové stránky nebo Služby.

Společnost Hithit uděluje oprávněnému Uživateli Služby nebo Webových stránek nevýhradní, nesublicencovatelnou a nepřevoditelnou licenci k užívání, modifikaci a reprodukci Obsahu, výlučně pro účely jeho použití v souvislosti se Službou. Užívání, reprodukce, modifikace, distribuce nebo uložení jakéhokoli Obsahu pro jakýkoli jiný účel je výslovně zakázáno, pokud je bez předchozího písemného souhlasu společnosti Hithit s.r.o. nebo držitele autorských práv uvedeného v oznámení o autorských právech, jež je součástí Obsahu.

Uživatel nesmí (přímo ani nepřímo) činit následující:

 • prodávat, licencovat, půjčovat, pronajímat nebo jinak užívat nebo využívat jakýkoli Obsah pro komerční účely nebo jakýmkoli způsobem, který porušuje práva kterékoli třetí osoby;
 • dešifrovat, dekompilovat, demontovat, znovu vytvářet nebo se jinak pokoušet získat jakýkoli zdrojový kód nebo hlavní myšlenky nebo algoritmy kterékoli části Služby;
 • modifikovat, překládat nebo jinak vytvářet odvozená díla z kterékoli části Služby;
 • kopírovat, půjčovat, pronajímat, distribuovat nebo jinak převádět jakákoli práva, která získá na základě těchto Obchodních podmínek.

Práva duševního vlastnictví Uživatelů

Služba může poskytnout Oprávněným uživatelům možnost přidávat, vytvářet, nahrávat (upload), předkládat, distribuovat, shromažďovat nebo uveřejňovat (dále rovněž „předkládat“) obsah, videa, audioklipy, písemné komentáře z fór, data, texty, fotografie, software, skripty, grafiku nebo jiné informace na Webové stránky (dále společně jen jako „Uživatelské příspěvky“).

Předložením Uživatelských příspěvků na Webové stránky nebo jinak prostřednictvím Služby činí Uživatel následující:

 • uveřejňuje daný Uživatelský příspěvek a je srozuměn s tím, že může být veřejně identifikován prostřednictvím e-mailové adresy, jakožto přihlašovacího údaje, v souvislosti s jakýmkoli takovým Uživatelským příspěvkem;
 • uděluje Provozovateli celosvětovou, nevýhradní, trvalou, neodvolatelnou, bezplatnou, sublicencovatelnou a převoditelnou licenci k užívání, editování, modifikaci, reprodukci, distribuci, zpracování odvozených děl, propagaci, realizaci a jinému úplnému využívání Uživatelských příspěvků v souvislosti se Službou a obchodními aktivitami Provozovatele (a jeho právních nástupců), včetně propagace a redistribuce celých Webových stránek nebo jejich části (a odvozených děl z nich) nebo Služby v jakýchkoli mediálních formátech, prostřednictvím jakýchkoli médií (včetně webových stránek třetích osob);
 • tímto uděluje každému Uživateli Webových stránek anebo Služby nevýhradní licenci k přístupu k Uživatelským příspěvkům prostřednictvím Webových stránek a Služby a k užívání, editování, modifikaci, reprodukci, distribuci, zpracování odvozených děl, propagaci a realizaci těchto Uživatelských příspěvků výlučně pro osobní nekomerční účely;
 • prohlašuje a zaručuje se, že (i) vlastní nebo jinak ovládá veškerá práva na veškerý obsah svých Uživatelských příspěvků, nebo že obsah těchto Uživatelských příspěvků je veřejně přístupný, (ii) že má pravomoc jednat jménem vlastníků jakýchkoli práv, vlastnických titulů nebo podílů na jakémkoli obsahu svých Uživatelských příspěvků, smí užívat tento obsah a udělit výše uvedená licenční práva, (iii) že je oprávněn užívat jméno a podobu každé identifikovatelné fyzické osoby a užívat identifikační nebo osobní údaje této osoby dle Obchodních podmínek; a že (iv) je oprávněn udělit všechna výše uvedená práva k Uživatelským příspěvkům Provozovateli a všem uživatelům Služby;
 • zavazuje se, že užívání nebo jiné využívání Uživatelských příspěvků Provozovatelem a užívání nebo jiné využívání Webových stránek a Služby Uživateli dle těchto Obchodních podmínek nenaruší ani neporuší práva kterékoli třetí osoby, zejména jakákoli osobnostní práva, práva na ochranu soukromí, autorská práva, smluvní práva nebo jakákoli jiná práva duševního vlastnictví nebo zákonem chráněná práva;
 • je srozuměn a souhlasí s tím, že Provozovatel má právo vymazat, editovat, modifikovat nebo překládat jakékoli materiály, obsah nebo informace, které Uživatel předloží; a že za veškeré informace, jež jsou uveřejněny nebo soukromě zaslány prostřednictvím Webových stránek, výlučně odpovídá osoba, od které tento obsah pochází, a že Provozovatel neodpovídá za jakékoli chyby nebo opomenutí v jakémkoli obsahu; dále že Provozovatel se nemůže zaručit za identitu jakýchkoli jiných Uživatelů, se kterými můžete přijít do kontaktu během užívání Služby;
 • zavazuje se, že bude dodržovat veškeré platné místní, státní, národní i mezinárodní zákony a předpisy.

Provozovatel neschvaluje ani žádným způsobem nekontroluje jakékoli Uživatelské příspěvky. Provozovatel se nemůže zaručit za hodnověrnost jakýchkoli údajů, které o sobě poskytnou Uživatelé.

Uživatel potvrzuje, že jeho přístup k veškerým Uživatelským příspěvkům za použití Služby je na jeho vlastní riziko, přičemž nesete výlučnou odpovědnost za jakoukoli škodu nebo ztrátu, kterou tím způsobí kterékoli osobě. Provozovatel nezaručuje, že kterýkoli Uživatelský příspěvek bude uveřejněn na Webových stránkách nebo prostřednictvím Služby. Provozovatel není povinen monitorovat Uživatelské příspěvky.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli blokovat, odstranit, editovat nebo modifikovat jakékoli Uživatelské příspěvky z Webových stránek nebo Služby bez předchozího oznámení a zdůvodnění (zejména po obdržení reklamací nebo obvinění od třetích osob nebo příslušných orgánů týkajících se těchto Uživatelských příspěvků, nebo pokud má Provozovatel podezření, že Uživatel porušil Obchodní podmínky) nebo bez jakéhokoli důvodu.

Zakázané jednání

Podmínkou užívání Služby je, že se Uživatel zaváže, že nebude Službu užívat pro žádný účel, který tyto Obchodní podmínky zakazují. Služba (zejména jakýkoli Obsah nebo Uživatelský příspěvek) je poskytována pouze pro omezené osobní nekomerční užívání (pokud Obchodní podmínky nepovolují něco jiného).

Uživatel nesmí provádět bez omezení (přímo ani nepřímo) kteroukoli z následujících aktivit:

a) přijmout jakékoli opatření nebo nahrávat, načítat, uveřejňovat, předkládat ani jinak distribuovat nebo umožnit distribuci jakéhokoli obsahu prostřednictvím Služby, zejména jakýchkoli Uživatelských příspěvků, které:

 • jsou nesprávné, zavádějící, nepravdivé nebo nepřesné;
 • jsou nezákonné, výhružné, obtěžující, hanlivé, klamné, podvodné, zasahující do soukromí jiných osob, protiprávní, obscénní, urážlivé nebo vulgární;
 • porušují jakýkoli patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorské právo, právo na publicitu nebo jiné právo kterékoli jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo porušují jakýkoli zákon nebo smluvní povinnost;
 • představují nevyžádaný nebo neschválený reklamní nebo propagační materiál nebo jakýkoli reklamní e-mail (junk mail), spam nebo řetězový dopis; nebo
 • obsahují softwarové viry nebo jakékoli jiné počítačové kódy, soubory nebo programy, jejichž cílem je narušení, poškození, omezení nebo zasahování do řádného fungování jakéhokoli softwaru, hardwaru nebo telekomunikačního zařízení, nebo poškození nebo získání neoprávněného přístupu k jakémukoli systému, datům, heslu nebo jiným informacím společnosti Hithit nebo kterékoli třetí osoby.

b) přijmout jakékoli opatření, které představuje nebo může představovat (dle rozhodnutí na základě výlučného uvážení Provozovatele) nepřiměřené nebo neúměrně vysoké zatížení infrastruktury Provozovatele;

c) zasahovat nebo se pokoušet zasahovat do řádného fungování Služby nebo jakýchkoli aktivit prováděných v rámci Služby;

d) obcházet jakákoli opatření, která Provozovatel může použít za účelem prevence nebo omezení přístupu ke Službě (nebo jiným účtům, počítačovým systémům nebo sítím připojeným ke Službě);

f) používat Mailist, Listserv, auto-responder v jakékoli formě nebo spam v rámci Služby; ani

g) používat manuál nebo automatizovaný software, zařízení nebo jiné postupy k nabourání se (crawl) nebo zamoření (spider) jakékoli stránky Webových stránek.

Uživatel je plně zodpovědný za to, že převodem finančních prostředků v rámci Projektu nedochází k legalizaci výnosů z jakékoliv trestné činnosti a prostředky v Projektu užité nejsou určeny k financování terorismu, teroristických činů nebo teroristických organizací.

Zdroje a webové stránky třetích osob

Služba umožňuje Uživatelům připojit se k jiným webovým stránkám nebo zdrojům na Internetu, jež nejsou pod kontrolou Provozovatele, přičemž tyto jiné webové stránky nebo zdroje mohou obsahovat odkazy na Webové stránky. Pokud Uživatel vstupuje na webové stránky třetích osob, činí tak na vlastní riziko. Užíváním Webových stránek a Služby Uživatel potvrzuje a souhlasí, že Provozovatel neodpovídá za zboží, služby, obsah, funkce, přesnost, zákonnost, vhodnost nebo jakýkoli jiný aspekt těchto webových stránek nebo zdrojů třetích osob (dále jen Zdroje třetích osob“). Zahrnutí jakéhokoli takového odkazu neznamená schválení ani přidružení Provozovatele k jakýmkoli Zdrojům třetích osob. Dále tímto Uživatel potvrzuje a souhlasí, že Provozovatel neodpovídá přímo ani nepřímo za jakoukoli škodu nebo ztrátu způsobenou nebo údajně způsobenou nebo související s užíváním jakýchkoli Zdrojů třetích osob Uživatelem.

Ukončení přístupu

Provozovatel může kdykoli ukončit přístup Uživatele ke Službě nebo jakékoli její části s uvedením důvodu nebo bez uvedení důvodu, s oznámením nebo bez oznámení, s okamžitou účinností, což může vést k zabavení a zničení veškerých informací týkajících se Uživatelova účtu. Pokud si Uživatel přeje ukončit svůj účet, může tak učinit splněním pokynů uvedených na Webových stránkách. Jakékoli poplatky uhrazené na základě této Smlouvy jsou nevratné. Veškerá ustanovení Obchodních podmínek, jež ze své povahy mají přetrvat i po ukončení účtu, platí i po ukončení účtu, zejména ustanovení týkající se duševního vlastnictví a omezení odpovědnosti.

Omezení odpovědnosti Provozovatele

Uživatel tímto dále potvrzuje, že Provozovatel nemá žádnou kontrolu ani žádnou povinnost přijmout jakékoli opatření ohledně toho, (i) jací uživatelé získají přístup na Webové stránky, (ii) k jakému Obsahu nebo Uživatelským příspěvkům má Uživatel přístup prostřednictvím Webových stránek, (iii) jaké dopady na Uživatele může mít tento Obsah nebo Uživatelské příspěvky; (iv) jak má Uživatel vykládat nebo používat Obsah nebo Uživatelské příspěvky; nebo (v) jaká opatření může přijmout, bude-li Uživateli zpřístupněn Obsah nebo Uživatelské příspěvky.

Provozovatel je zproštěn veškeré odpovědnosti za Uživatelovo získání nebo nezískání Obsahu nebo Uživatelských příspěvků prostřednictvím Služby. Webové stránky mohou obsahovat nebo odkazovat na webové stránky obsahující informace, které někteří lidé mohou považovat za urážlivé nebo nevhodné. Provozovatel nečiní žádné prohlášení ohledně jakéhokoli Obsahu nebo Uživatelských příspěvků obsažených na Webových stránkách nebo zpřístupněných prostřednictvím těchto Webových stránek. Provozovatel neodpovídá za přesnost, dodržování autorských práv, zákonnost ani decentnost materiálů obsažených nebo zpřístupněných prostřednictvím Webových stránek nebo Služby.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost z hlediska zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, a není povinen zjišťovat původ finančních prostředků použitých v rámci Projektu. Odpovědnost za dodržování příslušných předpisů v souvislosti s legalizací výnosů z trestné činnosti nese výhradně Uživatel.

Používáním Služby je Uživatel srozuměn s tím, že veškerá sdělení související se Službou budou zasílána především elektronickou poštou. Hithit může poskytnout tato elektronická oznámení též jejich uveřejněním na Webových stránkách.

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

V souladu s ustanovením § 14 a násl. zákona č. 634/1992 Sb. v platném znění, o ochraně spotřebitele, tímto Provozovatel informuje spotřebitele, že subjekty řešení mimosoudních sporů jsou:

 • Obecným subjektem pro řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.
 • Subjektem pro řešení sporů v oblasti finančních služeb je Finanční arbitr, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz.
 • Subjektem pro řešení sporů v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb je Český telekomunikační úřad, Sokolovská 219, 190 00 Praha 9, www.ctu.cz.

Přechodná ustanovení

Na projekty zahájené před 1. 11 2015 se přiměřeně použijí ustanovení Obchodních podmínek verze 4 účinných od 4. 8. 2015, a to zejm. v části týkající se oddílu „Autoři projektů – získávání peněz od Zákazníků“ a oddílu „Poplatky a platby společnosti Hithit“. Veškeré platby provedené do 31. 10. 2015 jsou realizovány prostřednictvím společnosti PayU Czech Republic s.r.o. a platby provedené od 1. 11. 2015 prostřednictvím společnosti ComGate Payments, a.s., a to i v rámci jednoho Projektu.

Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky představují úplnou dohodu mezi Uživateli (zejména Autory projektů) a společností Hithit týkající se Služeb a užívání Webových stránek, a nahrazují veškerá předchozí nebo současná sdělení a návrhy (ať již ústní, písemné nebo elektronické) mezi Uživatelem a společností Hithit.

Pokud je kterékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek považováno za nevymahatelné nebo neplatné, toto ustanovení bude vyloučeno nebo omezeno na minimální nezbytný rozsah a nemá vliv na platnost nebo vymahatelnost ostatních oddělitelných ustanovení Obchodních podmínek.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit tyto Obchodní podmínky, jakož i Zásady ochrany osobních údajů, a to bez udání důvodu. O případných změnách budou Uživatelé Webových stránek a Služeb, informováni prostřednictvím zveřejnění oznámení na Webových stránkách anebo zasláním oznámení prostřednictvím e-mailu. Znění nových Obchodních podmínek či Zásad ochrany osobních údajů je účinné ode dne jejich uveřejnění na Webových stránkách Provozovatele, není-li Provozovatelem stanoveno jinak.

Obchodní podmínky a veškeré právní vztahy z těchto Obchodních podmínek vyplývající se řídí českým právem.

Obchodní podmínky Hithit, verze 12

Datum účinnosti: 22.9.2021