ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI HITHIT s.r.o.

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen "Zásady") jsou nedílnou součástí obchodních podmínek společnosti Hithit s.r.o., se sídlem Praha 4 – Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 149 00, zapsané u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 88662 (dále jen „společnost Hithit“). Společnost Hithit dbá na ochranu Vašich osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení”).

Společnost Hithit je provozovatelem webových stránek na adrese http://www.hithit.cz (dále jen "Portál"), prostřednictvím kterých poskytuje své služby (dále jen "Služby"). Zásady se vztahují na všechny osobní údaje zpracovávané společností Hithit na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu, a to prostřednictvím Portálu společnosti Hithit. Zásady popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů ze strany společnosti Hithit.

Společnost Hithit může měnit a doplňovat tyto Zásady kdykoli umístěním revidované verze na Portálu a taková změna a doplnění nabude účinnost k datu takového umístění.

V rámci poskytování Služeb mohou být využívány služby YouTube. Podmínky poskytování služeb YouTube a ochrany soukromí jsou uveřejněny na https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Správce a jeho kontaktní údaje

Správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení je společnost Hithit.

Veškerou komunikaci týkající se ochrany osobních údajů, či upozornění na porušení práv, zasílejte prostřednictvím emailové adresy společnosti Hithit na adresu: admin@hithit.com nebo na poštovní adresu: Türkova 2319/5b, Praha 4, 149 00.

Společnost Hithit nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení.

Osobní údaje, které společnost Hithit zpracovává

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Pro založení Vašeho účtu k využívání Služeb poskytovaných společností Hithit na Portálu (dále jen „registrace“), vyžaduje společnost Hithit poskytnutí následujících osobních údajů: - jméno a příjmení (identifikační údaje), emailovou adresu a telefonní číslo (kontaktní údaje).

V případě registrace za účelem zveřejnění projektu na Portálu, vyžaduje kromě uvedených údajů společnost Hithit dále tyto osobní údaje: doručovací adresu, fakturační adresu a číslo bankovního účtu. Údaje týkající se Vašeho bankovního účtu jsou určeny výhradně k účelům převodu finančních prostředků pro projekt, který jste registrovali.

V případě používání Portálu, a to i bez registrace, zaznamená společnost Hithit Vaši IP adresu a standardní údaje, jako je typ Vašeho prohlížeče a stránky, které jste si na Portálu prohlíželi. Tyto informace slouží k monitorování a k prevenci podvodů, diagnostice problémů a ke zpracování statistických údajů, které jsou anonymní a neuvádějí Vaše osobní údaje.

Při poskytování Služeb pomáhají společnosti Hithit tzv. cookies a internetové beacons. Jejich podrobnější vymezení, druhy a účely jejich užívání společností Hithit naleznete v Zásadách níže.

Účely zpracování osobních údajů

Společnost Hithit zpracovává Vaše osobní údaje k následujícím účelům:

 • předsmluvního jednání;
 • plnění smluvního vztahu (vztah mezi Vámi a společností Hithit, který vznikl zejména na základě smlouvy mezi autorem projektu a společností Hithit nebo registrací uživatele Služeb);
 • správa uživatelských účtů (tj. zejména vyhovění Vaší žádosti o Službu, založení Vašeho účtu, správa Vašeho účtu a zajištění Vašeho přístupu ke Službě a k jejím aktualizacím);
 • kontaktování za účelem řešení problémů souvisejících s využíváním Služby nebo Portálu;
 • zaslání informace o Službě (tj. potvrzení, oznámení, aktualizace a podpůrná a administrativní sdělení);
 • zasílání obchodních sdělení, nabídek o výrobcích a službách a akcích pořádaných společností Hithit a činění dalších marketingových aktivit;
 • zobrazování reklam na základě Vašeho zájmu;
 • plnění zákonných povinností společnosti Hithit;
 • zlepšování kvality poskytované Služby a Portálu.

Zpracovávání osobních údajů pro plnění smlouvy

V případě Vaší registrace jakožto uživatele Služeb jsou osobní údaje zpracovávány v souladu s ustanovením čl. 6, odst. 1., písm. b) Nařízení - poskytnutí osobních údajů nezbytným požadavkem pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Bez poskytnutí osobních údajů není možné uskutečnit předsmluvní jednání, smlouvu uzavřít či jí ze strany společnosti Hithit plnit.

Udělení souhlasu

Jedním ze zákonných důvodů zpracování osobních údajů je udělení Vašeho souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu ustanovení čl. 6, odst. 1., písm. a) Nařízení. O udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů Vás společnost Hithit žádá zejména při:

 • zasílání obchodních sdělení a nabídek služeb a produktů;
 • užívání tzv. cookies pro sociální média a cookies pro reklamu

Souhlas udělený společnosti Hithit se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím emailu zaslaného na emailovou adresu společnosti Hithit admin@hithit.com s uvedením Vašeho jména, příjmení a adresy z důvodu Vaší identifikace. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou společností Hithit zpracovávány:

 • v případě zpracovávání osobních údajů na základě registrace - po dobu registrace;
 • v případě zpracovávání osobních údajů v rámci zveřejněného projektu - po dobu15 let od zveřejnění projektu na Portálu;
 • v případě zpracovávání osobních údajů na základě souhlasu - po dobu od poskytnutí souhlasu do jeho odvolání.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů společnost Hithit osobní údaje vymaže.

Žádost o smazání údajů nám můžete zaslat na info@hithit.cz.

Poskytování osobních údajů třetím osobám

Příjemci Vašich osobních údajů jsou dodavatelé, poradci a jiní poskytovatelé služeb, kteří spolupracují se společností Hithit podílející se na poskytování Služby, realizaci plateb a zajišťující marketingové služby. Tyto třetí osoby potřebují přístup k Vašim údajům, aby mohli vykonávat svou činnost.

Autoři projektů obdrží Vaše údaje, a to jméno, příjmení, adresu a emailovou adresu pouze tehdy, pokud projekt, do kterého jste vložili své finančních prostředky, je úspěšně financován. Autoři projektů jsou zavázáni k tomu, že nebudou zneužívat osobní údaje uživatelů, tedy nebudou tyto údaje užívat k jiným účelům, než pro ty, které jsou výslovně uvedeny v jejich zaregistrovaných projektech.

Společnost Hithit bez Vašeho souhlasu neposkytuje Vaše osobní údaje jiným třetím osobám než výše uvedeným, ani je nesdílí s jinými osobami nebo nespřízněnými společnostmi, s výjimkou těchto případů:

 • dodržování právních předpisů nebo v reakci na požadavky právních předpisů;
 • ochrana práv a majetku společnosti Hithit, jejích zástupců, uživatelů a jiných osob, zejména za účelem vymáhání jejích smluv, zásad a uživatelských podmínek a v naléhavých případech na ochranu vlastní bezpečnosti společnosti Hithit, uživatelů jejích služeb nebo jakékoli jiné osoby;
 • v souvislosti s jakoukoli fúzí, prodejem majetku společnosti, financováním nebo nabytím všech nebo části podniku společnosti Hithit ze strany jiné společnosti nebo v průběhu takového procesu.

Společnost Hithit nepředá Vaše osobní údaje bez Vašeho souhlasu do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud to není nezbytné pro plnění smlouvy mezi Vámi a společností Hithit nebo taková povinnost nevyplývá pro společnost Hithit ze zákona.

Společnost Hithit bez Vašeho souhlasu neposkytuje osobní údaje shromážděné prostřednictvím Portálu nebo Služby třetím osobám pro účely přímého marketingu.

Prostřednictvím nastavení preferencí ve Vašem účtu máte možnost odmítnout zasílání určitých propagačních e-mailových sdělení společnosti Hithit. Pokud to odmítnete, bude Vám společnost Hithit zasílat pouze informace související s poskytováním Služeb.

Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů dle GDPR, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, máte níže uvedená práva, které můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům (tj. právo získat informace, zda jsou Vaše údaje zpracovávány, a pokud ano, tak máte právo k nim získat přístup);
 • právo na opravu osobních údajů (tj. žádat opravu pokud zjistíte, že společnost Hithit zpracovává nepřesné nebo nepravdivé údaje);
 • právo požadovat vysvětlení (tj. pokud máte podezření, že zpracování osobních údajů narušuje ochranu Vašeho osobního a soukromého života nebo dochází ke zpracování v rozporu s právními předpisy);
 • právo na omezení zpracování osobních údajů (tj. právo požadovat dočasné omezení zpracovávání Vašich osobních údajů);
 • právo na výmaz osobních údajů (tj. v případě pokud Vaše údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány);
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (společnost Hithit je povinna prokázat, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování osobních údajů, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami);
 • právo na přenositelnost údajů (tj. právo požadovat, aby Vaše údaje dostala třetí osoba);
 • právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů;
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (tj. v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů).

Bezpečnostní opatření a sdělení osobních údajů

Účet každého uživatele Služby je chráněn heslem, které si sami zvolíte. Doporučujeme heslo uchovávat v tajnosti a nesdělovat jej třetím osobám, a to ani prostřednictvím emailu, v kterém bude heslo vyžadováno. Společnost Hithit nezasílá uživatelům Služby emailové zprávy, které obsahují požadavek na zadání hesla do emailu. V případě zapomenutého hesla, obdrží uživatel, na svou žádost a na emailovou adresu uvedenou v registraci, email obsahující dočasné heslo k přístupu na svůj účet, kde si zvolí nové heslo.

Společnost Hithit neodpovídá za zneužití poskytovaných údajů, ke kterému došlo v důsledku neoprávněného přístupu třetí osoby, či v průběhu přenosu dat v rámci komunikačních sítí. Uživatel bere na vědomí, že údaje a informace poskytnuté na internetu např. v rámci diskusního fóra, chatu či emailu, mohou být zneužity třetími osobami. Při uvádění Vašich údajů prostřednictvím internetu buďte proto obezřetní.

Společnost Hithit uchovává Vaše osobní údaje v souladu s nejvyššími bezpečnostními standardy, prostřednictvím široké škály bezpečnostních opatření, včetně šifrovacích a ověřovacích nástrojů, aby zabránila neoprávněnému přístupu, pozměnění, zveřejnění nebo zničení Vašich osobních údajů a zachovávala jejich utajení. Vaše osobní údaje jsou chráněny firewally a jsou přístupné pouze omezenému počtu osob, které jsou povinny uchovávat tyto údaje v tajnosti.

Cookies a internetové beacons

Aby Vám společnost Hithit mohla poskytovat služby přizpůsobené Vaším potřebám, používá tzv. cookies (session ID cookies a trvalé cookies) k uchovávání a příležitostnému sledování Vašich návštěv Portálu. Cookie je malý textový soubor, který je uložen ve Vašem počítači pro účely zaznamenávání. Společnost Hithit užívá cookies, aby Vám usnadnila navigaci po Portálu. Po zavření Vašeho prohlížeče platnost session ID cookie uplyne. Trvalé cookie zůstává na Vašem pevném disku po delší dobu. Společnost Hithit rovněž ukládá rozlišení Vaší obrazovky a zjišťuje, zda je ve Vašem prohlížeči povolen JavaScript k usnadnění prohlížení Portálu. Většina internetových prohlížečů je nastavena tak, že automaticky akceptuje cookies.

Na Portálu společnosti Hithit používáme v zásadě dvě kategorie souborů cookies:

 • Funkční: Tyto soubory cookies jsou vyžadovány pro základní fungování stránek, a proto jsou vždy zapnuté; patří k nim cookies, které umožňují si Vás při procházení našich webových stránek zapamatovat již během jediné návštěvy. Tyto cookies dále pomáhají v zabezpečení a při plnění požadavků stanovených právními předpisy.
 • Sociální media a reklama: Cookies pro sociální média nabízejí možnost propojit Vás se sociálními sítěmi a sdílet na nich obsah z našich Webových stránek. Cookies pro reklamu (cookies třetích stran) shromažďují informace napomáhající lépe přizpůsobovat reklamu Vašim zájmům, a to na našich webových stránkách i mimo ně. V některých případech je součástí těchto cookies i zpracování Vašich osobních údajů. Odmítnutí těchto cookies může mít za následek zobrazení reklamy, která pro Vás nebude tolik relevantní, nebo nemožnost účinně se propojit s účty na Facebooku, Twitteru či jiných sociálních sítích, a/nebo neumožnění, abyste na sociálních médiích sdíleli obsah. Cookies pro sociální média a pro reklamu jsou společností Hithit zpracovávány pouze na základě Vašeho souhlasu.

Cookies můžete obvykle odstranit nebo odmítnout tak, že se řídíte pokyny v podpůrném souboru svého internetového prohlížeče. Pokud však odstraníte cookies, nemusíte mít možnost plně využívat všech aspektů Portálu nebo Služby. Vaše nastavení souhlasu s cookies můžete změnit zde.

Společnost Hithit může shromažďovat údaje při využití Portálu také pomocí internetových beacons. Tyto naváděče jsou elektronické obrázky, které lze užívat na Portálu v souvislosti se Službami nebo v e-mailu, který zašle společnost Hithit. Ta užívá beacons k předávání cookies, k počítání návštěv a k tomu, aby Vám sdělila, zda byl nějaký e-mail otevřen a vyřízen. Společnost Hithit může rovněž shromažďovat informace o Vašem počítači nebo o jiném přístupovém zařízení ke zmírnění rizik a k prevenci podvodů.

Hithit s.r.o. Privacy Policy v.1

Datum účinnosti: 25.5.2018

ZNĚNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ SUBJEKTU ÚDAJŮ

Dobří lidé, kteří prahnete po zajímavostech do mailu a zaškrtli jste, že chcete novinky, tohle ve zkratce znamená, že budeme do vaší schránky posílat informace o projektech a že máte právo nám to kdykoliv odepřít. Kdo touží po delší, právnické, verzi, tak tady:

Mám zájem o zasílání reklamních sdělení a newsletterů společnosti Hithit s.r.o., IČO 26706784, sídlem Praha 4 - Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 14900 (dále jen „Správce“) a souhlasím, aby za tímto účelem byly zpracovány mé osobní údaje, a to za níže uvedených podmínek. Současně prohlašuji, že jsem byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů

 • Identifikace správce
  Hithit s.r.o.
  IČO 26706784
  Sídlem Praha 4 - Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 14900
  Kontaktní údaje: info@hithit.cz

 • Osobní údaje, které budou zpracovány:

  • jméno a příjmení
  • emailová adresa

 • Účelem zpracování osobních údajů je:
  Zasílání obchodních sdělení a newsletterů Správce.

 • Doba zpracování osobních údajů je:
  Do odvolání souhlasu.

 • Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:
  Osobní údaje jsou poskytovány třetím osobám spolupracujícím se správcem v rámci zjišťování spokojenosti zákazníků, rozesílání e-mailů, atp. (dále jen „zpracovatelé“). Dále mohou být osobní údaje předány osobám poskytujícím právní služby a institucím či subjektům, u kterých to vyžadují obecně závazné právní předpisy. Zpracovatelé jsou povinni dodržovat zásady GDPR stanovené Nařízením. Aktuální seznam zpracovatelů bude poskytnut na vyžádání.

 • Poučení subjektu údajů

  Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

  • osobní údaje subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek;
  • důvodem poskytnutí osobních údajů subjektu údajů je zájem subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné;
  • při zpracování osobních údajů subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování vyjma profilování ve smyslu informace o oboru činnosti subjektu údajů, pokud uvedený údaj se svým souhlasem subjekt údajů poskytne;
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení;
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám;
  • subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.